Никола Груевски: Екстерното тестирање во високото образование е манипулација на опозицијата

„Екстерно тестирање во високото образование не се планира и нема да има. Екстерното тестирање е она што го знаeме од основните и средните училишта. Тоа е за наставниците, дали дале реална оцена на ученикот.  Кај државниот испит, фокусот е друг.…

ВМРО-ДПМНЕ: Пазарен информативен систем

Воспоставување на Пазарен информативен систем (како дел од вкупниот земјоделски информативен систем) за обезбедување на информации за пазарните движења.…

ВМРО-ДПМНЕ: Земјоделски информативен систем

Ќе воспостави интегриран земјоделски информативен систем и ќе ги формира останатите бази на податоци потребни за дефинирање и имплеменатција на политиката…

ВМРО-ДПМНЕ: Акредитација на агенција за плаќање

Приоритет на ВМРО-ДПМНЕ покрај дефинирањето на националната стратегија и планот за рурален развој е акредитација на агенцијата за плаќање (која ќе ги администрира и мерките за директна помош – директните плаќања) и која треба да биде целосно функционална и акредитирана…

ВМРО-ДПМНЕ: Правна рамка за квалитет на земјоделски производи

Воведување или подобрување на правната и институционална рамка за гарантирање на квалитетот и безбедноста на земјоделските производи со цел македонските производи да ги обезбедат меѓународните стандарди во оваа област .…

ВМРО-ДПМНЕ: Поттикнување на не земјоделски активности

Поттикнување на воведување на неземјоделски активности (туризам, домашни ракотворби, уметност, презентирање на културни и природни вредности…

ВМРО-ДПМНЕ: Субвенционирање на оризот

Ориз: Одржување на автохтоната сорта ориз и нејзино подобрување како враќање на производството на ориз на претходното ниво на продуктивност. I покрај фактот дека глобалниот пазар нуди поевтини производи, македонскиот ориз има свое обележје и значење во поглед на автентичниот…

ВМРО-ДПМНЕ: Поттикнување на производство на тутун

Тутун: ВМРО-ДПМНЕ особено го признава значењето на ова производство за животниот стандард на најголемите тутунопроизводителски региони . Овој тип на производство ќе биде поттикнуван од аспект на значењето на тутунот во извозот и развој на сортноста (притоа почитувајќи ги стандардите…

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка на сточарството

Сточарско производство: директна поддршка по грло според критериуми за број и расен состав, мерки за намалување на цената на сточната храна, подобрување на расна структура преку поддршка на домашен расплоден материјал, зголемување на извозот на јагнешко месо, воведување на национални…

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка за подигање нови насади

Овошје и зеленчук: поддршка за подигање нови насади на профитабилни овошки за кои постои побарувачка на странските пазари. Поддршка во воведување на високоприносен сертифициран семенски и посадочен материјал, подобрен фармерски менаџмент, воведување на пазарни стандарди за квалитет на свежо овошје…

ВМРО-ДПМНЕ: Промоција на македонско вино на нови пазари

Промоција на македонското вино на нови пазари, стимулација на инвестиции во производството и маркетингот на грозје и вино, целосна имплементација на винскиот катастар, усогласување на стандардите за непречен извоз пред сè на пазарите на ЕУ (енолошки практики, потекло и етикетирање),…

ВМРО-ДПМНЕ: Поддршка за производство на грозје и вино

Грозје и вино: директна поддршка за подигање на нови насади и замена на старите насади на квалитетно грозје барано на пазарот, зголемување на производството на квалитетно вино и извозот на флаширано наспроти наливно вино.…