ДУИ: Месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди

Доделување на месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди кои не можат да се движат без помош на ортопедски алатки. [Рок: 2015]

Образложение:

Ветувањето се истражува