ДУИ: Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош

Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош за нивната професионалност и нивно полесно снаоѓање на пазарот на трудот. [Рок: 2015]

Образложение:

Ветувањето се истражува