ДУИ: Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар

„Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар. Изградба на каскади на реката Вардар. Вредност на проектот 4.9 милиони евра.“ [Рок: 2015]

Образложение:

Не постојат информации за текот на изведување на овој проект и за истиот се истражува.