ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

Имајќи предвид дека во руралните области се далеку од користењето на народните куjни, каде што е познато дека сиромаштијата во овие региони е поизразена, Министерството за труд и социјална политика ќе преземе иницијатива за проширување на народните куни во овие краишта. [Рок: 2015]

Образложение:

Ветувањето се истражува