Здравствената грижа за осудените лица е лоша

Иванов бара правен лек за неправна одлука

Никола Тодоров: Сериозен бенефит за младите лекари

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан (Албанија)

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

ДУИ: Градење на Плоштадот Скендербег