ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

Никола Груевски: Субвенционирањето на земјоделското производство постојано се зголемува и достигна 130 милиони евра

Коце Трајановски: Оградата на мостот кај Холидеј Ин е 1 000 000 евра

ДУИ: Месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди

Никола Груевски: Според ММФ, македонската економија ќе има најголем раст во регионот

Никола Груевски: Македонија е четврта во Европа по најмало задолжување

Никола Тодоров: Бесплатни ПАП тестови од 1 април

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан (Албанија)

ВМРО-ДПМНЕ: Втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари