Скапата лопата фрлена во ТИРЗ Радовиш досега не донесе странски инвестиции

Хроника за една нереализирана инвестиција: 5000 вработувања преку “Веибо – груп”

Неисполнето: Не е изградена индустриската зона Мауцкер

ВМРО-ДПМНЕ: Регулаторна гилотина на прописите за занаетчискиот сектор

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Основање на еквити и мезанини инвестициски фондови

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

ДУИ: Развој на туризмот на Шар Планина

ДУИ: Балансиран економски раст помеѓу регионите

ДУИ: Намалување на невработеноста