ВМРО-ДПМНЕ: Регулаторна гилотина на прописите за занаетчискиот сектор

ВМРО-ДПМНЕ: Е-фактура

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Основање на еквити и мезанини инвестициски фондови

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

ДУИ: Развој на туризмот на Шар Планина

ДУИ: Балансиран економски раст помеѓу регионите

ДУИ: Намалување на невработеноста

ДУИ: Изготвување на документот „Иновативни политики на РМ 2012-2020“

ДУИ: Привлекување на дијаспората за враќање и инвестирање во Македонија

ДУИ: Отварање 60-80,000 нови работни места