ВМРО – ДПМНЕ : Изградба на ХЕЦ БОШКОВ МОСТ

ДУИ: Субвенционирање на потрошувачката на енергија

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан (Албанија)

ВМРО-ДПМНЕ: Втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово

ВМРО-ДПМНЕ: Хидросистем Лисиче

ВМРО-ДПМНЕ: Втора и трета фаза од хидросистемот Злетовица

ВМРО-ДПМНЕ: Користење на водните ресурси на реката Бошава

ВМРО-ДПМНЕ: Енергетска ефикасност

ВМРО-ДПМНЕ: Сончеви фотоволтаични системи

ВМРО-ДПМНЕ: Сончева енергија во домовите

ВМРО-ДПМНЕ: Ветерна фарма Богданци

ВМРО-ДПМНЕ: Ветерни фарми за електрична енергија