Пушачите се уште ја чекаат апликацијата за пресметка на буџетот за цигари

Нема апликација „Пешачи низ Македонија“

Проектот “Културни информативни зони” спроведен само на хартија

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Неисполнето: Не е изработена интерактивна мапа на сообраќајни несреќи

ВМРО-ДПМНЕ: Логистичко-информатички систем (ЛИС) и Географско-комуникациски информатички систем (ГКИС)

ВМРО-ДПМНЕ: Документ менаџмент систем

ВМРО-ДПМНЕ: Зајакнување и проширување на главната мрежа на МВР

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за информациска безбедност

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска лична карта

ВМРО-ДПМНЕ: Скратување на чекорите за добивање безбедни документи

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на интернет-страницата на МВР

ВМРО-ДПМНЕ: Биометричка технологија при регистрација на невработените лица

ВМРО-ДПМНЕ: Онлајн барање за паричен надоместок

ВМРО-ДПМНЕ: Автоматизација во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување

ВМРО-ДПМНЕ: Шумарски информативен систем

ВМРО-ДПМНЕ: Интегриран туристички информациски ситем со Веб-портал

ВМРО-ДПМНЕ: ECDL обуки