ВМРО-ДПМНЕ: Автоматизација во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување

ВМРО-ДПМНЕ: Шумарски информативен систем

ВМРО-ДПМНЕ: Интегриран туристички информациски ситем со Веб-портал

ВМРО-ДПМНЕ: ECDL обуки

ВМРО-ДПМНЕ: Примена на стандардот WCAG 2.0

ВМРО-ДПМНЕ: Водич за имплементација на стандардот WCAG 2.0

ВМРО-ДПМНЕ: Софтвер за синтеза на говор

ВМРО-ДПМНЕ: Обуки за возрасни лица

ВМРО-ДПМНЕ: Едукација за користење на WiFi-пунктовите

ВМРО-ДПМНЕ: Напредни ИТ-обуки за невработени

ВМРО-ДПМНЕ: Обуки за основни ИТ-вештини

ВМРО-ДПМНЕ: Широкопојасен интернет

ВМРО-ДПМНЕ: Интернет клубови

ВМРО-ДПМНЕ: Управување со ресурсите (ERP)

ВМРО-ДПМНЕ: Електронски систем за управување со знаењето

ВМРО-ДПМНЕ: М-Влада

ВМРО-ДПМНЕ: Отворени податоци (OpenData)

ВМРО-ДПМНЕ: Нови електронски услуги