ВМРО-ДПМНЕ: Управување со ресурсите (ERP)

ВМРО-ДПМНЕ: Електронски систем за управување со знаењето

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско плаќање на административни такси

ВМРО-ДПМНЕ: ИТ-стандарди во државните институции

ВМРО-ДПМНЕ: Управување на односите со граѓаните

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Документи

ВМРО-ДПМНЕ: Интероперабилност

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за издавање дигитални сертификати

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за управување на документи

ВМРО-ДПМНЕ: Внатрешна мобилност на јавната администрација

ВМРО-ДПМНЕ: Инспекција за државната служба

ВМРО-ДПМНЕ: Наградување на државните службеници

ВМРО-ДПМНЕ: Доживотно учење во државната администрација

ВМРО-ДПМНЕ: Тестирање на знаењето на јавните службеници

ВМРО-ДПМНЕ: Менаџерски тимови во состав на кабинетите на министрите

ВМРО-ДПМНЕ: ECDL-обуки и сертификација за државната администрација

ВМРО-ДПМНЕ: Трансферирање и примена на стекнатото знаење

ВМРО-ДПМНЕ: Правила за вработување на определено време во јавната администрација