Изграден резервоарот за вода во село Сиричино

Изграден кружниот тек во Берово

Ратево не е приклучено на беровскиот водовод

Изграден цевководот во Црквино

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

ДУИ: Регионален пат Тетово-Јажинце

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

ДУИ: Развој на туризмот на Шар Планина

ДУИ: Тековни проекти за отпадни води

ДУИ: Реконструкција на патниот правец Скопје-Танушевци

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за планирање на истражувањето во областа на земјоделството и руралниот развој

ВМРО-ДПМНЕ: Проект 50 нови винарски визби

ВМРО-ДПМНЕ: Развој на фамилијарни бизниси во руралните средини

ВМРО-ДПМНЕ: Локални акциски групи

ВМРО-ДПМНЕ: Локална патна мрежа и објекти за социјални намени