ВМРО-ДПМНЕ: Локална патна мрежа и објекти за социјални намени