ВМРО-ДПМНЕ: Скијачки центар Попова Шапка

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

ДУИ: Развој на туризмот на Шар Планина

ВМРО-ДПМНЕ: Риболов на Дојранското Езеро

ВМРО-ДПМНЕ: Субвенционирање на странскиот организиран туристички промет

ВМРО-ДПМНЕ: Финансирање на мали и средни претпријатија во туризмот

ВМРО-ДПМНЕ: Бродска линија Охрид-Подградец

ВМРО-ДПМНЕ: Туристички развојни зони и концесионирање на плажите

ВМРО-ДПМНЕ: Организирани тури во Охрид

ВМРО-ДПМНЕ: Oдржување и зачувување на природните богатства на Охрид

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Македонско село“

ВМРО-ДПМНЕ: Рурален туризам

ВМРО-ДПМНЕ: Развивање на религиозниот туризам

ВМРО-ДПМНЕ: Промоција на македонското археолошко културно богатство

ВМРО-ДПМНЕ: Инфраструктурна поддршка и промоција на историските објекти

ВМРО-ДПМНЕ: Понатамошна реставрација и заживување на Старата скопска чаршија

ВМРО-ДПМНЕ: Привлекување на странски реномирани тур-оператори