Не е изградена браната „Конско“

Само најави за изградба на фекална мрежа на Партизанска

Онлајн-совети и информации за земјоделците

SCADA системот на скопски „Водовод“ стои во место

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

ВМРО-ДПМНЕ: Поволно кредитирање на земјоделството преку Македонска банка за поддршка на развојот

ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

ДУИ: Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар

ДУИ: Тековни проекти за отпадни води

ВМРО-ДПМНЕ: Пензија за земјоделците

ВМРО-ДПМНЕ: Риболов на Дојранското Езеро

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на опрема за гаснење на шумски пожари

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на производството на шумски саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Шумарски информативен систем

ВМРО-ДПМНЕ: Заштита на шумите од дива сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Добивање одобрение за сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Пошумување на земјата