ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

ДУИ: Проект за подобрување на хидролошкиот режим на реката Вардар

ДУИ: Тековни проекти за отпадни води

ВМРО-ДПМНЕ: Пензија за земјоделците

ВМРО-ДПМНЕ: Риболов на Дојранското Езеро

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на опрема за гаснење на шумски пожари

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на производството на шумски саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Шумарски информативен систем

ВМРО-ДПМНЕ: Заштита на шумите од дива сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Добивање одобрение за сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Пошумување на земјата

ВМРО-ДПМНЕ: Трансформација на ЈП Македонски шуми

ВМРО-ДПМНЕ: Современ расадник за семенски и саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Регистар за пчелни семејства

ВМРО-ДПМНЕ: Кампања за промоција на добра земјоделска практика

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за третирање, собирање и преработка на отпадот од животинско потекло

ВМРО-ДПМНЕ: Класификација на операторите со храна од животинско потекло

ВМРО-ДПМНЕ: Регионални лаборатории за испитување на хигиена и квалитет на млекото