ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на опрема за гаснење на шумски пожари

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на производството на шумски саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Шумарски информативен систем

ВМРО-ДПМНЕ: Заштита на шумите од дива сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Добивање одобрение за сеча

ВМРО-ДПМНЕ: Пошумување на земјата

ВМРО-ДПМНЕ: Трансформација на ЈП Македонски шуми

ВМРО-ДПМНЕ: Современ расадник за семенски и саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Регистар за пчелни семејства

ВМРО-ДПМНЕ: Кампања за промоција на добра земјоделска практика

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за третирање, собирање и преработка на отпадот од животинско потекло

ВМРО-ДПМНЕ: Класификација на операторите со храна од животинско потекло

ВМРО-ДПМНЕ: Регионални лаборатории за испитување на хигиена и квалитет на млекото

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за подобрување и следење на квалитетот на млекото

ВМРО-ДПМНЕ: Либерализација на ветеринарните услуги

ВМРО-ДПМНЕ: Долгогодишна стратегија за подигнување на квалитетот на семенскиот и саден материјал

ВМРО-ДПМНЕ: Ефикасни системи за наводнување

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемување на наводнуваната површина