ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

Никола Тодоров: Бесплатни ПАП тестови од 1 април

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан (Албанија)

ВМРО-ДПМНЕ: Втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на воспитно-поправен дом Тетово

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и опремување на Затвор Куманово

ВМРО-ДПМНЕ: Одделение за осудени лица во рамките на „Бардовци“

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на Казнено-поправниот дом Идризово и затворот Битола

ВМРО-ДПМНЕ: Нова зграда за Јавното обвинителство