Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и изградба на административна зграда на Министерството за транспорт и врски

Надградбата и реконструкцијата на управната зграда на Министерството за транспорт и врски е во тек. Со реализацијата на овој проект ќе се добие поголема функционалност и ефикасност на работата во Министерството, со тоа што сите органи што се во состав на Министерството ќе бидат во една иста зграда.  [Рок: 2014 година]     Образложение: Градежниот зафат на  административната зграда на Министерството за транспорт и врски  започна на крајот од 2011 година, а според првичните проекции  реконструкцијата требаше да биде завршена …

ВМРО-ДПМНЕ: Превентивна екологија

ВМРО-ДПМНЕ: Кампањи за подигнување на јавната свест за заштита на животната средина

ВМРО-ДПМНЕ: Пристап на јавноста до информации за животната средина

ВМРО-ДПМНЕ: Саеми на трудот

ВМРО-ДПМНЕ: Чистење на електричен и електронски отпад

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

ВМРО-ДПМНЕ: Поврување Кичево-Дебар

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на аудиовизуелното културно наследство

ВМРО-ДПМНЕ: Кампања за справување и борба против пороците

Ќе започнеме национална кампања преку емитување на видеоспотови и промотивни материјали за спортување и борба против пороците: алкохолот, дрогата и цигарите.…

ДУИ: Подигнување на свест и социјална одговорност за животна средина

Поттикнување на свеста и социјалната одговорност за зачувување на животната средина и зголемување на  јавната поддршка за акциите за животната средина – еколошки инвестиции;…

ДУИ: Изготвување на стратегија за животна средина

Подобрување на општата состојба на животната средина, преку изготвување на сеопфатна стратегија, со посебен акцент во однос на економската профитабилност; Образложение: Министерството за животна средина во март 2009 подготви Национална стратегија за инвестиции во животната средина. Линкови: Кајгана (23.06.2009). Промовирана националната стратегија за инвестиции во животната средина. [Пристапено на: 24.05.2011]…