Рашковски немал два доктората во моментот на изборот за генерален секретар