Доцни реконструкцијата на улицата „Маџари“

„Умните“ билети сè уште не „поминуваат“ во приватните автобуси

Конзервацијата на црквата „Св. Богородица Захумска“ во с. Трпејца се развлече шест години

Сè уште нема автоматизирана самопослуга за велосипеди

„Партизанска“ сè уште не е пробиена кон Ѓорче Петров

И после пет години, клучката Брвеница уште во доизградба

Три години се најавува стартот на новото средно училиште во Сарај

Експресниот пат Велес-Штип сè уште не е готов

Уредување на јавните површини зад Градски ѕид

Здравствените книшки сè уште се потребни за дел од осигурениците

ВМРО-ДПМНЕ: ПЕТ-Центар во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација и електронска наплата на патарините

Изградбата на новиот водовод во Тетово ќе заврши пред 15 декември

ВМРО – ДПМНЕ: Рехабилитација и зајакнување на 13 мостови од Коридорот 10  

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и изградба на административна зграда на Министерството за транспорт и врски

Надградбата и реконструкцијата на управната зграда на Министерството за транспорт и врски е во тек. Со реализацијата на овој проект ќе се добие поголема функционалност и ефикасност на работата во Министерството, со тоа што сите органи што се во состав на Министерството ќе бидат во една иста зграда.  [Рок: 2014 година]     Образложение: Градежниот зафат на  административната зграда на Министерството за транспорт и врски  започна на крајот од 2011 година, а според првичните проекции  реконструкцијата требаше да биде завршена …

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ: Проект за реконструкција на локалните патишта