Андреј Жерновски: По 10.000 денари за секое новороденче во Центар

Двојно зголемување на помошта за секое новородено дете во Центар – по 10.000 денари за секое новороденче       Образложение:   Во февруари 2014 година Општината ги извести семејствата кои имаат постојано живеалиште во Центар и кои имаат добиено принова во текот на 2013 година, да поденасат барање за паричен надомест кој изнесува 5.000 денари.  Истовремено, од Општината информираа дека со Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца, еднократната помош за сите новородени деца во 2014 година  е зголемена  …

ДУИ: Изградба на патен правец Кичево-Бошков Мост

ДУИ: Подобрување на инфраструктурата на сите албански училишта

ДУИ: Привлекување на дијаспората за враќање и инвестирање во Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Адаптација на галерискиот простор во Демир Капија

ВМРО-ДПМНЕ: Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“

ВМРО-ДПМНЕ: Модернизација на армискиот полигон Криволак

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегија за одбрана

ВМРО-ДПМНЕ: Борба против тероризмот

ВМРО-ДПМНЕ: Пробациска служба и алтернативни мерки

ВМРО-ДПМНЕ: Јакнење на организацискиот капацитет на пенитенцијарниот систем

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегијата за ресоцијализација и социјална адаптација

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на пристапни рампи

ВМРО-ДПМНЕ: Операционализација на Националната стратегија за заштита на стари лица

ВМРО-ДПМНЕ: Стриктна примена и почитување на мерките за безбедност

ВМРО-ДПМНЕ: Мапирање на туристичките знаменитости

ВМРО-ДПМНЕ: Конгресен и истражувачки туризам

ВМРО-ДПМНЕ: Проекти финансирани од европски фондови