ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

ДУИ: Субвенционирање на потрошувачката на енергија

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

ДУИ: Два дневни центри во Чаир и Липково за нега на деца со посебни потреби

ДУИ: Преквалификација и обука на корисниците на социјална помош

ДУИ: Проширување на условените парични надоместоци

ДУИ: Високи стандарди во центрите за социјална работа и јавните институции

ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

ДУИ: Месечна помош за слепи лица и тешки инвалиди

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

ДУИ: Регионален пат Тетово-Јажинце

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга