ДУИ: Спортски клубови во општините

Тесна соработка со локалната самоуправа за поддршка на формирањето на нови клубови во различни спортови и засилување на постојните клубови со посебен акцент на областите населени со Албанци.…

ДУИ: Бесплатни учебници и стипендии за децата на воените инвалиди и херои

Посебно внимание ќе им посветиме на децата на воените инвалиди и херои. Ќе се креира фонд кој ќе им обезбеди бесплатни учебници и стипендии за средно и универзитетско школување.…

ДУИ: Измена на Законот за народна техника

Приоритет за нас е да се смени Законот за народна техника (Закон  за поттикнување и помагање на техничката култура), со цел ориентација на ресурсите кон локалната власт,обезбедување на минимални средства за нив како стимулација и мотивација за откривање на талентираните студенти во локалните или регионалните натпревари.…

ДУИ: 3 години ослободување од плаќање данок за млади претприемачи

Рок од 3 години време на кои младите претприемачи ќе бидат ослободени од плаќање на данок за да се охрабрат професионалните и претприемачките иницијативи кај младите.…

ДУИ: Пакт за образование

Ќе се развие модел на образование со еднакви можности за сите етнички социјални и полови групи. За да се постигне ова, ние ќе иницираме пакт за образование, кој ќе вклучува политичарите, граѓанското општество и професионалците со ефекти што ќе ја унапредат законската регулатива…

ДУИ: 1000 стипендии за албански студенти

Ќе обезбедиме најмалку 1000 стипендии за албанските студенти за регуларни и постдипломски студии во полето на информатиката и телекомуникацијата во земјата и во странство.…

ДУИ: Интернет клубови во сите градови на Западна Македонија

Отворање на јавни центри за информатичка технологија во сите градови на Западна Македонија. Во овие центри ќе има игри, но исто така, едукативни програми за сите генерации, додека ќе бидат мониторирани од страна на менаџерите за да се спречат злоупотреби.…

ДУИ: Забрана за влијание врз медиумите

Стратегијата на ДУИ во однос на медиумите е да се забрани секаков вид на влијание на политичките и бизнис центри и овозможување на нив да се развиваат во демократска средина.…

ДУИ: Подобрување на бизнис клима

Бизнис климата ќе се подобри со зацврстување на владеењето на правото, зајакнување на улогата и мандатот на регулаторните и надзорните органи.…

ДУИ: Борба против невработеноста и создавање нови работни места

Борба против невработеноста и создавање нови работни места, особено за младите ќе продолжи со поголема динамика; Ќе се спроведе проактивна политика за вработување, посебно кај младите во руралните области.…

ДУИ: Реформи во судството

Реформите во судството ќе се спроведуват ефикасно и ќе се зајакне независноста и целокупниот капацитет на правниот систем; Ќе се реализира реформата на јавното обвинителство без влијание на дневната политика;…

ДУИ: Вклучувањето и унапредувањето на државните службеници нема да бидат предмет на политички диктат

Во согласност со барањата на Европската комисија во врска со исполнувањето на евро-интегративната агенда на Македонија, во иднина, ДУИ ќе работи на и ќе обезбеди дека: Вклучувањето и унапредувањето  на државните службеници нема да бидат предмет на политички диктат и ќе развива систем на кариера врз основа на заслуги;…

ДУИ: Повеќе Албанци во Регулаторите за надгледување на електронските комуникации

Повеќе Албанци во Регулаторите за надгледување на електронските комуникации.…

ДУИ: Преносливост на броеви – Mobile Number Portability (MNP)

Пренос на мобилните телефонски броеви од еден оператор на друг, но останува правото на задржување на истиот број.…

ДУИ: Безжичен интернет пристап за факултетите и студентските домови

Студентите од Тетовскиот Универзитет и Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово ќе им овозможиме бесплатен интернет пристап за истражувачки цели. Тие исто така ќе имаат пристап до Интернет инсталиран во студентските домови.…

ВМРО-ДПМНЕ: Постдипломски или докторски студии за асистентите на медицински факултет

Сите асистенти и помлади асистенти на медицинските факултети кои сакаат и ќе успеат да запишат постдипломски студии или докторат на еден од 100-те највисокорангирани универзитети во СаД или на еден од 10-те највисоко рангирани универзитети во Европа (според Шангајската листа), ќе добијат целосна стипендија од државата со договор и обврска да се вратат во земјата и да продолжат со работа најмалку трипати подолго време од времето за студиски престој, или во трикратен износ да ги вратат средствата што ќе бидат…