ВМРО-ДПМНЕ: Планови за управување со речниот слив на река Вардар

Ќе донесеме Планови за управување со речниот слив на река Вардар. Вредност – 1.7 мил.евра; [Рок: 2014 година]

Образложение:

Ветувањето се истражува