ВМРО-ДПМНЕ: Обезбедување на медицинска опрема

Ќе се обезбедат: шест компјутеризирани томографи, четири магнетни резонанци, четири апарати за коронарографија, девет мамографи, четириесет современи ехоапарати за хирургија, гинекологија, радиологија, дваесет машини за дишење, 40…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратегија за намалување на кариес

Спроведувањето на стратегијата за намалување на стапката на кариес во Македонија преку флуорирање на млекото и водата за пиење во општините со највисока стапка на кариес кај децата ќе доведе до значително подобрување на оралното здравје;

ВМРО-ДПМНЕ: Превентивни програми за унапредување на здравјето

Ќе продолжиме и ќе го зголемиме бројот на постојните, како и на нови превентивни програми и проекти наменети за унапредување на здравјето на жените („Надмудри го ракот“), децата, возрасните граѓани (бесплатни прегледи и тестирања), кои ги…

ВМРО-ДПМНЕ: Трансформација на РЗЗЗ во Институт за јавно здравје

Силната превентивна здравствена заштита ќе се обезбедува преку интегриран систем на заводите за здравствена заштита кои ќе се трансформираат во институти за јавно здравје. Рок: јуни 2009.

ВМРО-ДПМНЕ: Собранието на осигуреници ќе биде одговорно за усвојување на Статутот на ФЗОМ

Собранието на осигуреници ќе биде одговорно за усвојување на Статутот на ФЗОМ, дефинирање на финансискиот план и следење на работата на Управниот одбор; Фондот за здравствено осигурување ќе утврди референтни цени преку кои ќе го зголеми…