ВМРО-ДПМНЕ: Владеење 2.0

Активно вклучување на граѓаните, бизнисите и невладините организации со предлози за поедноставување на постапките во администрацијата преку веб-портал. Со ова ќе се изготват инструменти за редовна проверка на предлозите и ќе се овозможи…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Нема погрешна врата“

Воведувањето на овој модел во сите институции започнува веднаш. Граѓанинот задолжително треба да биде услужен без разлика дали се обратил на вистинското место и во вистинската канцеларија. Вработениот во таа канцеларија е должен да му…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Оцени ја администрацијата“

Проектот предвидува воведување на систем за непосредно изразување на задоволството на граѓаните од добиените услуги од државните институции. Пред секој шалтер ќе се инсталира мал уред каде што граѓанинот ќе може директно да го оцени…

ВМРО-ДПМНЕ: Отстранување на административниот товар

Ресорното министерство кое предлага одлука (закон, уредба итн.) до Владата детално ќе известува за административниот товар при што ќе се отстрани секое непотребно оптоварување. Ќе им се овозможи на граѓаните директно да се вклучат во…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско управување со документи

Институциите во државната управа ќе се автоматизиираат и модернизираат со примената на информатичките и на комуникацииските технологии со цел да прераснат во ефикасни и транспарентни институции. Повеќе нема да има скриени предмети по фиоки.…

ВМРО-ДПМНЕ: Побарување на податоци

Воведување на строго правило според кое управните органи сами ќе бараат податоци од службените регистри и нема да се бара од граѓаните да доставуваат податоци кои се чуваат во службените регистри. Со оваа мерка ќе се воспостави…

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на ИСО и ЦАФ стандарди

Секоја државна инситуција задолжително ќе мора да се сертифицира и да го воведе светски познатиот стандард за квалитет ИСО 9001 и ЦАФ (Common Assessment Framework). Со тоа ќе се воведат јасни процедури за управување на институцијата, според…

ВМРО-ДПМНЕ: Управни постапки и услуги

Ќе се спроведуваат измените на Законот за општата управна постапка и Законот за организација и работа на органите на државната управа во однос на: воспоставување на правото на жалба во управна одлука во втор степен како правило и дефинирање…

ВМРО-ДПМНЕ: Обука за концептот на Е-Влада

Ќе бидат спроведени обуки на државни службеници кои се надвор од областа на ИКТ, за вовед во концептот на е-Влада, разбирање на предностите од воведувањето и градењето на тој концепт, потребните чекори за остварување на истиот и сл. Обуките…