ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на Затворот Скопје

Во текот на 2008 и 2009 година во Затворот Скопје ќе изградиме ново крило за притвор, ново отворено одделение, целосна реконструкција на постојното притворско одделение и на затвореното одделение, реконструкција на кујната и изградба на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на КПД Идризово

Во КПД Идризово во текот на 2009 и 2010 година ќе  изградиме и опремиме стационар, нови крила во затвореното, отвореното и во полуотвореното одделение, одделение за стари лица и ќе го реновираме женското одделение во КПД Идризово;

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за претставки и предлози

Ќе донесеме Закон за претставки и предлози, со кој ќе се овозможи ефикасно остварување на  уставното право на граѓаните да поднесуваат претставки за работата на органите на државната управа. Рок: декември 2008 година.

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и…

Закон за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд  за човекови права до крајот на 2009 година и Закон за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права донесени против Република Македонија и следење и…

ВМРО-ДПМНЕ: Меѓународна правна помош во кривичната и граѓанската материја

Ќе изготвиме Закон за меѓународна правна помош во кривичната материја и ќе постигнеме целосно усогласување со стандардите на ЕУ преку изменување и дополнување на Законот за меѓународно приватно право во насока на зајакнување на меѓусебната…

ВМРО-ДПМНЕ: Case Management System (CMS)

Ќе инсталираме Case Management System (CMS) во 3 пилот-судови (Управен суд, апелационен суд – Гостивар, ОС Скопје 2 – Скопје) во јануари 2009 година и инсталирање на системот в целост во сите судови до крајот на 2009 година.

ВМРО-ДПМНЕ: Правна база на податоци

Ќе се имплементира Правната база на податоци во Министерството за правда и ќе се преземат законите од Службен весник на РМ . Рок: крај на 2008. Образложение: Во функција е Правната база на податоци во Министерството за правда.

ВМРО-ДПМНЕ: Заедничка база на номенклатури

Ќе подготвиме заедничка база на номенклатури како услов за постигнување на стандардизирана судска статистика.  Рок: крај на 2008; Образложение: Реализиран е проектот "Интернет страници за судовите" Линкови: Правосудна мрежа.…

ВМРО-ДПМНЕ: Компјутери во судовите

Ќе инсталираме 300 компјутери во судските писарници и ќе спроведеме едукација на 800 вработени во судовите . Во втората фаза, секој судија, обвинител и нивните помошници ќе добијат компјутер и интернет. Рок: прва фаза - крајот на 2008,…

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање и опремување на судови

За натамошно подобрување на судската инфраструктура во периодот 2008-2011 година ќе преземеме активности за реновирање и опремување на 11 основни судови со проширена надлежност. Образложение: Реализирани се активности во насока на…