ВМРО-ДПМНЕ: Кодификација на граѓанското право и казнена евиденција

Во текот на 2009 година ќе направиме подготовки за кодификација на граѓанското право и реализација на активностите за кодификација до 2011 година, а казнената евиденција ќе ја пренесеме од Министерството за внатрешни работи во судовите.

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за бесплатна правна помош

Ќе донесеме Закон за бесплатна правна помош во кој ќе бидат вградени сите меѓународни стандарди во оваа област со цел обезбедување на еднаков и подобар пристап до правдата на граѓаните кои имаат слаба материјална состојба;

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за судска служба

Ќе биде донесен Законот за судска служба, во кој се регулира материјата за правата, обврските и за статусот на судската администрација, како и прашањата поврзани со посебниот статус и платите на судските служби;

ВМРО-ДПМНЕ: Посебно Основно јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција

Ќе формираме посебно Основно јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција; ќе се конституира Советот на јавни обвинители, со што ќе се обезбедат ефикасни услови за избор на јавните обвинители; ќе извршиме скенирање…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за управување со конфискуван имот

Ќе донесеме Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка со што ќе создадеме ефикасни услови за управувањето со конфискуваниот имот (рок декември 2008 година)

Организиран криминал, корупција и тероризам

Ќе се заостри казнената политика, алтернативните мерки, воведувањето нови кривични дела особено за ефикасно гонење и спречување на делата од организиран криминал, корупција и тероризам, ќе се зајакне одговорноста на правни лица и ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Измени во кривичното право

Ќе донесеме нов Закон за кривичната постапка и измени и дополнувања на Кривичниот законик . Во областа на кривичното право ќе овозможиме пренесување на истрагата од надлежност на истражните судии во надлежност на Јавното обвинителство.

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на законите во кривично – правната област и организациските закони

Ќе ги усогласиме сите закони во кривично -правната област и организациските закони (законот за полиција, законот за јавното обвинителство, законот за спречување на корупцијата, законот за спречување на перење пари, законот за следење на…