ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на автопат од Скопје до Штип

„Проектот за изградба на автопат од Скопје до Штип по траса на потег од Миладиновце преку Св. Николе до Штип претставува целосно ново решение за поврзување на источниот дел од државата со главниот град, преку автопат во должина од 49 км. За…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионален пат Македонски Брод – Прилеп

Оваа регионална делница го поврзува Прилеп со населените места Ропотово, Дебреште и Македонски Брод, а преку други регионални патишта се надоврзува и кон патот за манастирот Трескавец, кон општина Долнени, Самоков, Пласница и Вранештица.…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионален пат од Илинден до место Калуѓерец

Реконструкцијата на 19 км од оваа патна делница значително ќе ја подобри комуникацијата на неколку населени места кон главниот град како и кон туристичките и археолошките локалитети во Марков манастир и во Говрлево. Со реконструкцијата на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на патот Дојран – Струмица

„Реконструкцијата на 24,7 км од оваа делница ќе придонесе за побрз економски развој во регионот особено за развој на туризмот во Дојран. Преку оваа делница ќе се обезбеди поквалитетна комуникација помеѓу Струмица, Костурино, Стар и Нов…

ВМРО-ДПМНЕ: Ресен-Маркова нога, потег од Макази-Долно Дупени

Реконструкцијата на оваа делница во должина од 37,5 км е од особено значење за развој на туризмот, земјодел-ството и стопанството во Преспанскиот регион. Со реконструкцијата на оваа делница ќе се овозможи поквалитет-но поврзување помеѓу…

ВМРО-ДПМНЕ: Поврување Кичево-Дебар

Со изградбата и со реконструкцијата на регионалниот пат од Бошков Мост до Извор, кој е во должина од околу 30 км, ќе се овозможи ново поврзување на Дебар и Кичево, со што ќе се скрати должината од 117 км на 53 км. Ќе се подобри и ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионалната делница од Ржаничино до Свети Николе

Со реконструкцијата во должина од 35,5 км ќе се овозможи поквалитетно патно поврзување помеѓу скопскиот и овчеполскиот регион. Регионалната делница ги поврзува населените места Ржаничино, Сушица, Горобинци и Свети Николе. Вредноста на…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Демир Капија – Смоквица (Коридор 10)

Делница Демир Капија – Смоквица. Во изминатиов период ја обезбедивме финансиската конструкција за доизградба на Коридорот 10, клучниот транспортен коридор за Република Македонија. Потпишани се сите договори со сите европски финансиски…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Табановце-Куманово (Коридор 10)

Со проектот се предвидува делницата Табановце-Куманово, која е во должина од 7,5 км да биде изградена до ниво на целосен автопат. Широчината на коловозот ќе биде 11 метри во секоја насока, разделени меѓу себе со зелен појас и ограда во…

ВМРО-ДПМНЕ: Регулаторна гилотина IV фаза

И во следните четири години, ќе продолжиме со Регулаторната гилотина. Ќе продолжиме со нови мерки за: Поевтинување на услугите на фирмите и граѓаните за добивање на документи, лиценци, дозволи, одобренија; Намалување на бројот на документи…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на пешачки патеки

ВМРО-ДПМНЕ започна проект со чија реализација ќе се остварат повеќекратни придобивки, меѓу кои и создавање на атрактивни пешачки и туристички зони околу природните езера и вештачките акумулации, како и простори за спорт и рекреација. Со ова…

ВМРО-ДПМНЕ: Регистрација на бродови под македонско знаме

Ќе се донесе законска регулатива со цел да се овозвожи странски бродови да пловат под македонското знаме и да се формира регистар на бродови. Придобивките од ова за Република Македонија ќе бидат повеќекратни: ќе се изврши едукација на кадар…

ВМРО-ДПМНЕ: Нови градски автобуси во Скопје

Со оваа инвестиција од приближно 50 милиони евра, Владата на ВМРО-ДПМНЕ целосно ќе го обнови возниот парк на ЈСП Скопје, со што ќе овозможи поквалитетен и поудобен превоз за граѓаните на градот Скопје. Автобусите ќе пристигаат и ќе бидат…

ВМРО-ДПМНЕ: Регулација на реката Вардар

Почнувајќи од мостот во селото Јегуновце, возводно по течението на реката Вардар кон селата Раотинце, Копанце и Туденце, реката Вардар меандрира низ полето на Долни Полог, при што врши плавење на обработливите површини како и куќите во…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на жичарница

Со овој проект се овозможува воздушно поврзување на Скопје со врвот на Водно. Проектот е наменет за сите граѓани и за туристите што сакаат да се рекреираат и да уживаат во убавините на Водно. За пензионерите користењето на жичарницата во…

ВМРО-ДПМНЕ: Водовод и канализација на општините фаза 1

Проектот во вредност од 12 милиони евра, опфаќа 8 општини: Кочани, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Радовиш, Неготино, Битола и Тетово. Проектот има за цел обезбедување на одржливо снабдување со вода за пиење на населението во избраните…

ВМРО-ДПМНЕ: Водоснабдување

За реализација на овој проект обезбедивме 50 милиони евра од ЕИБ. Целта на проектот е подобрување на условите и квалитетот на живот, посебно во руралните краишта на Република Македонија како дел од политиката на ВМРО-ДПМНЕ за рамномерен…

ВМРО-ДПМНЕ: Надградба на ГТЦ

Со цел осовременување на постојните содржини во централното градско подрачје, предвидена е изградба на уште еден кат на Градскиот трговски центар, со новопроектирани современи содржини како: деловен простор, хотел, градинка, игротека,…