ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на катни гаражи во Скопје

Со цел олеснување на сообраќајот во Скопје и обезбедување на над 2.500 паркинг-места, Владата на ВМРО-ДПМНЕ во соработка со ЈПССДП, градот Скопје и општина Центар ќе се преземат активности за градба на следните катни гаражи во центарот на…

ВМРО-ДПМНЕ: Станови и куќи за станбено необезбедени лица

Проектот ќе опфаќа изградба на минимум 520 станбени единици во згради и во куќи на целата територија на Репу-блика Македонија. Веќе во декември 2011 ќе бидат распределени 70 станбени единици во Битола, а заклучно со 2015 година ќе бидат…

ВМРО-ДПМНЕ: Станови и куќи за ранливи групи

Со програмата 2011-2014 ќе бидат изградени станбени единици во згради и куќи во следниве градови: Скопје - 446 станови, Ресен - 20 станови, Демир Хисар - 24, Гевгелија - 44,Прилеп - 75, Македонски Брод - 8, Кочани - 46, Пехчево - 29, Виница…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска апликација за јавно наддавање

Овој софтвер се изработува во соработка со УСАИД и истиот ќе биде применуван од страна на општините согласно со Законот за градежно земјиште. Со ова ќе се овозможи поголема транспарентност во управувањето со градежното земјиштето, целосно…

ВМРО-ДПМНЕ: Предавање на градежно земјиште во надлежност на општините

За поддршка на локалниот економски развој неизграденото државно земјиште ќе им се даде на управување на општините. Локалната власт за да добие ингеренции за земјиштето ќе треба да подготви: едногодишна програма за управување со државно…

ВМРО-ДПМНЕ: Добивање на одобрение за градење по електронски пат

Со доставување на барање и документацијата за добивање на одобрение за градење по електронски пат, ќе се заштедат пред сè средства и време на барателите. Со имплементацијата на овој проект очекуваме олеснување на постапката, а истовремено и…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронски регистар

Со воспоставувањето на електронски регистар од страна на Агенцијата на електронски комуникации на изградени јавни електронски комуникациски мрежи (оптички кабли, телекомукациски мрежи и сл.), за првпат во Република Македонија ќе има…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за подземен катастар

Со донесување на Законот за подземен катастар ќе се овозможи евидентирање и запишување на право на сопстве-ност на сите подземни инфраструктурни водови. Со овој проект на идните инвеститори им се овозможува поголема прегледност на…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитално радио

Воведувањето на дигитално радио (DAB) ќе овозможи следење на дигитален радиосигнал, односно сигнал со далеку подобар квалитет. Во DAB мултиплексот, кој ќе го изгради ЈП МРД освен програмите на Македонското радио, можат да се вклучат и…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на микробрановите врски

Дигитализацијата на микробрановите врски за дистрибуција на телевизиски и радиопрограми во двата правца преку инсталирање на дигитални линкови од страна на ЈП МРД, ќе овозможи едноставна и квалитетна размена на видео и аудио информации и…

ВМРО-ДПМНЕ: Премин од аналогна во дигитална телевизија

Согласно со стратегијата на Владата, предвидено е исклучување на аналогната телевизија и целосен премин кон дигитална телевизија. Ќе биде спроведен тендер за доделување на дигитална дивиденда (опсегот 790-862), при што нејзиното користење…

ВМРО-ДПМНЕ: Програма за воздухопловна безбедност

Воздухопловната безбедност како врвен приоритет. Ќе се интегрираме во единствено европско небо. Ќе усвоиме национална програма за воздухопловна безбедност, чија основа цел е унапрадување на политиката на безбедност, проценката на ризикот,…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска резервација на билети за железнички сообраќај

Со реализација на овој проект се овозможува поедноставување на постапката за резервација и издавање билети. Меѓу другото ќе се овозможи резервирање и купување билети, како и следење на возниот ред преку Интернет. За реализација на овој…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско издавање билети за железнички сообраќај

Системот за електронско издавање билети е веќе имплементиран на Железничката станица во Скопје. Следната фаза е имплементација на системот во сите поголеми станици во Република Македонија. Средствата е планирано да се обезбедат од МЖ…

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови/репарирани товарни вагони

Согледувајќи ги потребите на стопанството за извршување превози со железницата за наредниот среднорочен пе-риод, а имајќи ги предвид и директивите на ЕУ за модерен превоз, брзина од 100-120 км/час, еколошки сообраќај, се наметнува потребата…

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови моторни и електромоторни гарнитури

Со цел подигнување на квалитетот на услугата која се нуди во патничкиот железнички сообраќај ќе се изврши набавка на нови 3 дизел-моторни гарнитури и 2 електромоторни гарнитури. Секоја гарнитура опфаќа помеѓу 250 и 300 седишта односно…