ВМРО-ДПМНЕ: Национален центар за ургентна медицина

Ќе формираме современ Национален центар за ургентна медицина, за згрижување на сите граѓани што се наоѓаат во непосредна животна опасност и каде што ќе добијат квалитетна и навремена здравствена услуга. Во овој центар ќе формираме добро…

ВМРО-ДПМНЕ: Достапност на сите потребни лекови за пациентите во болниците

Ќе овозможиме Достапност на сите потребни лекови за пациентите во болниците според медицина базиранана докази преу укинување на болничката позитивна листи на лекови на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ). Ова ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за мерење на ефикасноста во работата на здравствените установи и Национален…

Ќе воведеме систем за мерење на ефикасноста во работата на здравствените установи врз основа на здравствените услуги и финансиската рационалност при искористување на средствата, преку мерливи критериуми за успешноста и за квалитетот на…

ВМРО-ДПМНЕ: Центар за телефонско закажување на приеми и прегледи на граѓаните

Ќе формираме центар за телефонско закажување на приеми и прегледи на граѓаните, во секундарното и терцијарното ниво, со цел да се олесни пристапот кон специјалистичко–консултативните служби, болниците и клиниките во јавното здравство и да…

ВМРО-ДПМНЕ: Веб-страници на јавните здравствени установи

Ќе воведеме обврска со што секоја здравствена установа јавно на веб-страницата ќе ги објавува сите носители на дејности и сите лекари во здравствената установа, со определување на деновите и времето кога се на смена, со што секој пациент ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Обука на здравствениот кадар

На сите 27 универзитетски клиники и институти за современата медицинска опрема ќе обезбедиме обука наздравствениот кадар од страна на искусни странски стручни лица преку мрежата со светски познатите универзитети преку меморандуми за…

ВМРО-ДПМНЕ: КОМА-центар

Ќе основаме КОМА-центар, во кој ќе бидат комбинирани услуги и соодветен современ третман и нега за пациенти кои подолг временски период се наоѓаат во кома и на долголежечки пациенти, кои поради природата на болеста се принудени подолг…

ВМРО-ДПМНЕ: Унапредување на методите за трансплантација

Ќе продолжиме со унапредување на методите за трансплантација на ткива и органи, со посебен акцент натрансплантација на бубрези и на црн дроб во јавното здравство. За таа цел, постепено ќе го зголемуваме бројот на интервенции на годишно…

ВМРО-ДПМНЕ: Кардиолошка мрежа за третман на акутен срцев инфаркт

Ќе основаме Кардиолошка мрежа за третман на акутен срцев инфаркт во јавното здравство. Ќе ги опремиме регионалните болници со модерна и софистицирана опрема за третман на акутен срцев инфаркт и ќе го обучиме кадарот да може да го направи…

ВМРО-ДПМНЕ: Kлинички патеки за пациентите

Ќе ја зголемиме безбедноста на пациентите и ќе го намалиме ризикот при работа во болниците преку развивање и примена на клинички патеки за пациентите со различни дијагнози. Овие правила ќе бидат достапни на пациентите и ќе се применуваат од…

ВМРО-ДПМНЕ: Агенција за акредитација на здравствените установи

Ќе формираме Агенција за акредитација на здравствените установи, која ќе ги подготвува стандардите во со-работка со Министерството за здравство и континуирано ќе го следи и ќе го проценува квалитетот на работата во здравствените установи и…

ВМРО-ДПМНЕ: Стандардизација

Ќе воведеме стандардизирани постапки и процедури кои ќе ги издигнеме на ниво на протокол за зголемување на квалитетот на работа во јавните и во приватните здравствени установи за оптимална здравствена грижа за пациентите, со воспоставување…

ВМРО-ДПМНЕ: Подигање на квалитетот на здравствените услуги

Ќе предвидиме законска обврска за практикување на медицина базирана на докази, а лекарите законски ќе се обврзат да ја применуваат во секојдневната практика. Со медицина базирана на докази, се применуваат нај-добрите светски практики…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Со наука до нови фабрики“

Со донесувањето на новиот Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој се постави јасна основа за кофинансирање од страна на државата во процесот на развојот на технологиите, иноваците, информациските икомуникациските знаења како…

ВМРО-ДПМНЕ: Патент.мк

Иновациите се главниот двигател за поттикнување на конкурентноста во стопанството и негов развој. На иновациите како составен дел на научно-истражувачките активности ќе им биде посветено уште поголемо внимание. Стимулирањето на заштитата и…

ВМРО-ДПМНЕ: Техностартери и спинаути

Универзитетите можат да добиваат битни приходи од договорни истражувања и донации, издавање лиценци, кон-султации, од компании што самите ги основаат или го поддржуваат нивното основање. Целта на овој проект е засилено охрабрување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Специјализации за лекари во странство

За лекарите што ќе бидат примени на стручни  специјалистички студии на универзитетските клиники на првите100 универзитети во светот според ранг-листата на Шангајскиот Џио Тонг ќе бидат обезбедени стипендии за спе-цијализација и престој. Со…