ВМРО-ДПМНЕ: Творечки субвенции

Паралелно со стимулирањето на научно-истражувачката дејност, за творечките активности на уметниците и на творците од високообразовните установи и промоција на нивното творештво на меѓународно ниво ќе бидат обезбедени  творечки субвенции од…

ВМРО-ДПМНЕ: Наука.мк

Промоцијата на достигнувањата од научно-истражувачката работа ќе биде зајакната и со воспоставување на Интернет портал nauka.mk, на кој, во соработка со истражувачите од високообразовните и научните установи ќе се презентираат  резултатите…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Лабаратории“

Во зависност од научната област за која се набавува опремата за лабораторијата, секоја од нив ќе придонесе кон интензивирање на научните истражувања во соодветната област, публикација и размена на добиените резултати, како и овозможување…

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на државна квота за II и III циклус на студии

За постдипломските студиски програми за II и III циклус на студии, односно магистерските и докторските студии кои се посебно значајни за социјалниот и за економскиот напредок на земјата, како и за обезбедување на постојано обновување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Комерцијализација на знаењето и науката

Со проектот ќе се овозможи правна рамка, по примерот на напредните европски високообразовни системи, со која јавните и приватните универзитети ќе се охрабрат да го интензивираат отворањето на компании заради продажбана своите научни…

ВМРО-ДПМНЕ: Нов модел на стипендирање

Нов модел на стипендии за студентите односно доделување стипендии од три типа: годишно ќе се доделуваат 200 стипендии, во висина од 4000 денари месечно, од тип А - стипендија на министерот за образование и наука за најталентирани студенти…

ВМРО-ДПМНЕ: Нови стипендии

Со овој проект ќе се продолжи континуирано да се наградуваат и да се мотивираат учениците од јавните и од приватните средни училишта, со што ќе се овозможи стимулирање, наградување и значаен поттик на учениците за по-добро совладување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Математика со логика“

Изминатите години резултатите на нашите ученици во рамки на меѓународните студии по математика (TIMSS 2003 година) беа под интернационалниот просечен резултат по ученик. Исто така, при полагањето на државна матура, учениците изминативе…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Македонија на Википедија“

Во рамките на средните училишта, ќе организираме акција за формирање на секции за преведување на содржини од Википедија, на македонски јазик. За професорите и тимовите ќе обезбедиме и соодветна финансиска награда. Целта е во рок од следните…

ВМРО-ДПМНЕ: Македонски јазик за децата на иселениците

За децата на нашите иселеници во дијаспората и за нивно успешно совладување на мајчиниот јазик, како и за сите студенти што студираат на катедрите по македонски јазик во светот, ќе креираме посебен веб-портал за учење на македонскиот јазик.…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за следење на индикаторите ОЕЦД

Информацискиот систем за следење на индикаторите ОЕЦД ќе претставува алатка која ќе овозможи континуирана, олеснета, веродостојна и ефективна обработка на сите статистички податоци од образовниот систем на Република Македонија. Ќе бидат…

ВМРО-ДПМНЕ: Учење преку игра

Целта на овој проект е да се искористи желбата на децата за игри и преку нив да им овозможи пријатно искуство во совладувањето на учебната материја во кои учениците ќе уживаат и ќе бидат активно вклучени. Постои голем избор на игри и…

ВМРО-ДПМНЕ: Веб портал за едукативни видео материјали

Истражувањата покажуваат дека луѓето, а посебно децата ги процесираат и ги усвојуваат визуелните информации многукратно побрзо отколку текстуалните. Видеото претставува високоефикасна алатка за едукација која постигнува многу поголем ефект…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Учиме со помош на компјутери“

Компјутерската опрема во училиштата и Интернет конекцијата во секое училиште што ги овозможивме во претходните четири години, овозможуваат воведување на е-содржини во наставата за предметите во основните и во средните училишта.…

ВМРО-ДПМНЕ: Македонски таленти

Во наредниот период особено внимание ќе посветиме на откривањето, стимулирањето и на работата со надарените и талентираните ученици, и тоа почнувајќи од градење на образовна политика за работа со овие ученици, преку нивно…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Центри за обука“

Имајќи предвид дека континуираната обука на наставници е еден од основните услови за подигање на квалитетот на воспитно образовниот процес ќе обезбедиме поголема достапност на стручни лица до наставниците, учениците и до родителите, со…

ВМРО-ДПМНЕ: Безбедни училишта

Со цел да создадеме училишта коишто ќе бидат безбедни места за учење и развој на учениците, како и безбедни места за наставниците, ќе преземеме акции насочени кон подобрување на целосната училишна средина, подобрување на комуникацијата и…

ВМРО-ДПМНЕ: Вешти и компетентни

Сведоци сме дека на пазарот на трудот сè повеќе се бара кадар со применливи знаења, вештини и компетенции, односно кадар кои можат веднаш да почнат да работат, било самостојно, било како дел од тимот. Недостатокот од вештини наспроти…