ВМРО-ДПМНЕ: Енергетски ефикасни училишта

Енергетската ефикасност на јавните објекти е глобален проблем во светот, а кај нас тој особено доаѓа до израз во училиштата. Имено, најголем дел од училишните згради се стари, неодржувани, со застарена столарија, застарени системи на…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска проверка на знаењата на учениците

Ќе воведеме систем за следење на напредувањето на постигнувањата на учениците и проверка на стекнатите знаења. Тоа подразбира дека секоја учебна година ќе се прави евалуација на успехот на сите ученици по електронскипат. Резултатите нема да…

ВМРО-ДПМНЕ: 145 училишни спортски сали

Ќе продолжиме со изградба на спортски сали во училиштата со цел да ги унапредиме училишниот спорт, здравјето и здравите навики на учениците. Овој проект опфаќа изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и тоа 30 во средните…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Градиме и реконструираме училишта“

Од 2006 година до 2010 година Министерството за образование и наука има инвестирано повеќе од 1,5 милијарда денари во изградба, санација и реконструкција на основните и на средните училишта, што е трикратно зголемување од претходниот период…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Ја градиме образовната инфраструктура“

Во наредниот период ќе продолжиме со инвестирање во опремувањето на училиштата и на училишните кабинети. Ќе обезбедиме опремување на кабинетите за стручните предмети во сите средни стручни училишта со соодветни нагледни средства, модели,…

ВМРО-ДПМНЕ: Меѓународно основно училиште

„Quot linguas calles, tot homines vales“ – Колку јазици зборуваш, (за) толку луѓе вредиш. Познавањето странски јазици станува основен елемент на модерното живеење и предуслов за економски и опш-тествен напредок во време на глобализација.…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за образование на возрасни

Во Република Македонија согласно со последниот Попис на населението повеќе од половина од вкупното население е само со основно или со незавршено основно образование. Во денешно време речиси е невозможно да се најде работа без да се има…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Рана социјализација“

Во Република Македонија опфатеноста на децата во предучилишните установи е многу мала во споредба со земјите во светот. Според анализата подготвена од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, Министерството за труд и социјална политика и…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Информиран родител (Е-дневник)“

Информиран родител (е-Дневник) е проект којшто има за цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на родителите и наставниците во училиштето.…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Советување на родители – родителска школа“

Со имплементација на овој проект ќе се овозможи зајакнување на воспитната компонента преку активно вклучување на родителите во овој процес и нивно советување за успешниот развој на нивните деца - учениците. Заинтересиран и информиран…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Е-Матура“

Заради унапредување на процесот на реализација на државната матура, ќе обезбедиме нејзино спроведување по електронски пат (е - матура). Учениците ќе можат дел од матурата да ja полагаат електронски и резултатите од полагањето да ги дознаат…

ВМРО-ДПМНЕ: Дипломатска академија

Целта на овој проект е преку креирање на неколку видови обуки, форуми и дипломатски тренинг за државната администрација, како и заеднички регионални активности за развој на човечките потенцијали да се придонесе за континуирано зголемување и…

ВМРО-ДПМНЕ: Потпишување на Договор за партнерство и соработка со Руската Федерација

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе се залага за продлабочување на пријателските односи со Руската Федерација, преку потпишување на Договор за партнерство и соработка. Особен акцент ќе биде ставен на проектите од областа на енергетиката.

ВМРО-ДПМНЕ: Билатерална и Мултилатерална соработка

Владата на ВМРО-ДПМНЕ во периодот 2011-2015 година, согласно со финансиските можности, ќе ги разгледа опциите дополнително да ја прошири дипломатската мрежа со амбасади во Токио (Јапонија), Бразилија (Бразил), Астана (Казахстан), како и…