ВМРО-ДПМНЕ: Саем за младински организации

Агенцијата за млади и спорт во периодот 2011-2015 година ќе организира 4 саеми на младински организации (по еден саем годишно). За реализација на проектот ќе инвестираме 1,5 милиони денари годишно.На саемите, младинските организации ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Совети на млади во општините и државен совет за млади

Со формирањето на советите на млади во општините во Македонија, ќе се направи првиот чекор кон зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Тие ќе претставуваат претставнич-ко тело на младите во…

ВМРО-ДПМНЕ: Донесување на закон за млади

Постојната законска регулатива во многу мала мера ги третира прашањето, положбата и улогата на младите во Република Македонија. Со имплементација на овој проект ќе се регулира и ќе се унапреди статусот на младите и начинот на младинско…

ВМРО-ДПМНЕ: Младински информативни и советодавни центри

Во 2010 година го отворивме првиот Младински информативен и советодавен центар во Прилеп. По примерот на првиот центар, ќе отвориме нови 7 регионални информативни центри во Куманово, Охрид, Штип, Струмица, Гевгелија, Битола и во Гостивар,…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Млади претприемачи“

Младите претприемачи се перспектива за развојот на бизнис-секторот, малите и средни претпријатија и економијата. Поради тоа ќе се залагаме со креативна програма да се развие претприемачкиот дух на младиот човек.Во средните училишта во…

ВМРО-ДПМНЕ: Доделување на национални пензии согласно со измените на Законот за култура

Министерството за култура од јануари 2012 ќе започне со доделување на национални пензии на истакнати уметници и други стручни работници кои ќе ги исполнат условите и критериумите пропишани во измените на Законот за култура

ВМРО-ДПМНЕ: Доделување на титула „национален уметник“

Во согласност со Законот за национален уметник, секоја година претседателот на државата ќе доделува по една титула национален уметник, како највисоко признание од областа на културата на уметници кои дале врвен придонес во градењето и во…

ВМРО-ДПМНЕ: Трета верска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог

Република Македонија и во 2013 година, со организирањето на Третата верска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог повторно ќе биде домаќин на стотици учесници од сите религиозни групи во светот и уште еднаш ќе ја потврди…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство

Причина за донесување на законот претставува потребата за официјализирање на протекторскиот статус на Старото градско јадро на Кратово, изразен преку неговата категоризација заради вредностите што ги има, со што се определува степенот на…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на старото градско јадро на Битола за културно наследство

Старото градско јадро на Битола, како комплексна споменична целина, е значајно поради многубројните вредни артефакти што ги содржи, како и поради низата поединечни објекти кои имаат карактеристики на културно наслед-ство од исклучително…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за прогласување на старото градско јадро на Крушево за културно наследство

Несомнено, градот Крушево со сите вредности што ги поседува, а особено поради историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките, амбиенталните и етнолошките богатства е значаен споменик на културата во Република Македонија. Со…

ВМРО-ДПМНЕ: Изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство

Заради усогласување на Законот со современите постулати на заштитата со кои се овозможува одржливо користење на културното наследство, фукционалност и намена, со измените на Законот ќе се дефинира поимот „управување со културното…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за музичка и сценско-уметничка дејност

Со овој закон ќе се уредат условите и начинот на работа на установите за музичка и сценско-уметничка дејност, вршењето на дејноста, условите и постапката за стекнување на статус на првенец, планирање и реализација на програмите, права од…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за аудиовизуелната дејност/кинематографија

Физиономијата и развиеноста на одредена национална кинематографија, освен креативниот потенцијал и културните традиции, ја условуваат и економските, социјалните, политичките и законодавните фактори на една општествена средина.…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за поттикнувања на странски вложувања во филмската и телевизиската продукција

Со овој закон ќе се уреди начинот на привлекување и поттикнување на странски вложувања во Република Македонија во областа на филмската дејност, условите и постапката за добивање поволности, надлежното тело кое ќе одлучува за доделување на…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за издавачката дејност

Со овој закон ќе се уредат условите за вршење на издавачката дејност во Република Македонија, правата и обврските во вршењето на дејноста, како и другите аспекти кои се од значење за развојот на дејноста. Со Законот ќе се придонесе кон…

ВМРО-ДПМНЕ: Тетовско кале, доцносредовековен утврден град, Отомсански период

Систематски археолошки истражувања на три пунктови од просторот на Калето и археолошки истражувања на некропола во близина на Калето, северно од него. Конзервација, реставрација и реконструкција на два објекта од Калето.

ВМРО-ДПМНЕ: Кокино-праисториски локалитет и археоастрономска опсерваторија

Археолошки доистражувања на култните *бедеми*, конзервација и реставрација на бедемите и решавање на инфраструктурните прашања: пристапи, сообраќајна сигнализација, оградување и помошни објекти.