ВМРО-ДПМНЕ: Адаптација и санација на мултимедијален објект (киносала) во Кратово

Со решавањето на овој долгогодишен проблем во Кратово, ќе се обезбеди отворање на мултикултурен центар кој ќе има повеќефункционално значење и ќе овозможи непречено одвивање на културниот живот во овој град. Буџет: 1,5 милион денари.…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на стариот театар во Струмица

Со обновата на опожарениот Стар театар во Струмица ќе се создадат услови за интензивно презентирање на теа-тарската уметност во овој град и зголемување на културната понуда. Уметничкиот кадар на Струмичкиот театар ќе добие нов простор за…

ВМРО-ДПМНЕ: Санација и обновување на Спомен домот на Браќа Миладиновци во Струга

Целосна обнова на Спомен-домот посветен на браќата Миладиновци во Струга, во кој ќе бидат сместени канцеларии на Струшките вечери на поезијата и струшкиот музеј со својата постојана изложбена поставка. Буџет: 6.5 милиони денари. Носител:…

ВМРО-ДПМНЕ: Обнова и конзервација на повеќе фасади во Скопје, Битола, Крушево, Кратово и други…

Годишно од буџетот на Министерството за култура за оваа намена ќе се обезбедуваат средства за обнова и конзервација на четири до пет фасади во Скопје, Битола, Крушево и во други градови. Со реализацијата на предвидените активности ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Обнова и дополнување на музејот во село Смилево

Во овој единствен Музеј во село Смилево е презентиран еден особено значаен период од македонската историја. Музејот содржи вредни етнолошки артефакти кои прават пресек на историскиот Смилевски конгрес. Со реализацијата на овој проект ќе се…

ВМРО-ДПМНЕ: Саат-Кула во Прилеп

Ќе се изврши конзервација и реставрација на Саат-кулата, која е значаен споменик на културата од отоманскиот период и редок архитектонски примерок, кој е симбол на градот Прилеп. Буџет: 3 милиони денари. Носител: НУ Завод за зашита на…

ВМРО-ДПМНЕ: Ѕвезди на светската книжевност

Едицијата „Ѕвезди на светската книжевност“ е проект од исклучителна важност. Една од главните задачи на оваа едиција, која ги содржи најдобрите дела од светската книжевност, е да го посочи континуитетот во светската литература и да укаже на…

ВМРО-ДПМНЕ: Превод на едицијата 130 тома македонска книжевност на англиски јазик

Преку реализацијата на проектот „Превод на едицијата 130 тома македонска книжевност на англиски јазик“, светската читателска јавност има можност да се запознае со спецификите на македонските книжевни вредности, создавани од самите почетоци…

ВМРО-ДПМНЕ: Формирање на библиотека за слепи

Преку формирањето на посебното одделение за слепи лица во рамките на НУБ „Св. Климент Охридски“, за првпат една Влада од независноста на Република Македонија и преку конкретни проекти, експлицитно, ја презентира гри-жата за лицата со…

ВМРО-ДПМНЕ: Музеј на прогонетите од Егејскиот дел на Македонија

Во рамките на Музејот на Македонија ќе се формира посебен музеј на прогонетите од егејскиот дел на Македонија во кој преку автентични документи, фотографии и предмети ќе биде отсликана нивната голгота. Буџет: 5 милиони денари. Носител: НУ…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на НУ Музеј на Македонија

Со реновирањето на покривната конструкција на НУ Музеј на Македонија, ќе се создадат соодветни услови за заштита на движното културно наследство (археолошко, етнолошко, историско) што е сместено во музејот, а ќе се обезбеди и…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција и адаптација на галерискиот простор во музејот на современа уметност

Со реконструкцијата и адаптацијата на галерискиот простор, Музејот на современата уметност конечно ќе добие своја постојана поставка и ќе може да ја презентира големата и богата колекција на дела од светски познати автори, како и делата од…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на аудиовизуелното културно наследство

Во филмската архива на Кинотеката на Македонија се чува целокупната македонска филмска продукција започнувајќи од филмовите на првите сниматели на Балканот, браќа Манаки, па сѐ до денешната филмска продукција, која содржи повеќе од 15 000…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на Археолошки музеј

Со изградбата на новиот Археолошки музеј ќе се подобри инфраструктурата на овој сегмент од културата, со што по повеќе од 30 години ќе се создадат услови за соодветно чување и презентација на богатото движно културно наследство како…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на универзалната сала или изградба на нов објект

Со реализацијата на овој проект, Скопје ќе добие нов репрезентативен центар каде што ќе се реализираат разновидни програмски содржини и голем број активности од областа на културата и уметноста. Носител: Локална установа - Универзална сала…