За евентуалниот криминал со израелската опрема во законите нема никакви олеснителни околности

Високи затоврски казни се предвидени за сите вмешани во скандалот со провизиите, злоупотребата на службената положба, овозможувањето и давањето поткпуп за изреалската опрема ако нивната вина се докаже на суд.