Категорија...

Доследност

Здравствената грижа за осудените лица е лоша

Во Отчетот на ВМРО ДПМНЕ 2016 година се наведуваат тврдења и за реновирање на дел од казнено поправните установи, при што, конкретно се вели: Во КПД Идризово, преземени се низа активности за целосно реновирање и опремување на…

Иванов бара правен лек за неправна одлука

Претседателот Ѓорѓи Иванов на 12.03.2016 соопшти: Како што најавив во моето последно обраќање, а во врска со пристигнатите лични барања за повлекување на одлуката за помилување – ослободување од гонење без спроведување на…

Никола Тодоров: Сериозен бенефит за младите лекари

„Ова (измените на Законот за здравствена заштита кои се во собраниска процедура и со кои, меѓу другото, се менуваат дел од условите за студирање на лекарите специјализанти - н.з.), значи сериозен бенефит за младите лекари, затоа што од една…

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

Ќе се доизгради двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4, во должина од 10,50 km, инвестиција вредна 3,25 милиони евра. Со овој проект најголемите трафостаници во овој регион ќе се затворат во прстен, што ќе придонесе до…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3

Ќе ги завршиме активностите за реконструкција на 110 kV далековод ХЕЦ Козјак – ТС Скопје 3, со кој ќе се овозможи приклучок на новата ХЕЦ Св. Петка. Вредноста на проектот е 1,5 милиони евра и се планира да биде завршен до крајот на 2011…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

Во првата половина на 2012 година ќе се заврши со реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1, инвестиција вредна околу 1 милион евра, со што ќе се зголеми пропусната моќност на постојниот далекувод.

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

За потребите на АД МЕПСО, ќе се набави и инсталира нов SCADA/EMS систем. Системот ќе овозможи поквалитетен надзор и управување со Електроенергетскиот систем на Република Македонија во реално и проширено време со висока доверливост,…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

Ќе ја реализираме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Р. Македонија) – ТС Ниш (Р. Србија) во должина од 69,83 km. За оваа инвестиција обезбедени се 19,2 милиони евра и далекуводот се планира да биде пуштен во работа во…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан…

Ќе ја започнеме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Р. Македонија) – ТС Елбасан (Р. Албанија). Должината на овој далекувод се планира да изнесува околу 90 km. Во рамките на овој проект ќе биде изградена нова 400/110…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

По примерот на реномираните светски образовни институции, ќе формираме Центри за кариера за информирање и професионално советување за учениците во рамки на средните училишта и универзитетите. Основната функција на центрите ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

Преку кофинансирање во износ од 5.000 евра ќе обезбедиме финансиска поддршка за компаниите за изработка на  физибилити- студии за влез на нови пазари. Целта на проектот е да се овозможи пристап за македонските компании до информации за…

ВМРО-ДПМНЕ: Олеснувања за студенти претприемачи

Ќе се намалат трошоците за студентите кои сакаат да отворат свој бизнис заради унапредување на претприемништвото меѓу младите. За 50% ќе се намали надоместокот за регистрирање на бизнис во Централен регистар за претприемачи кои се студенти…

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

Ќе ги прилагодиме, односно ќе ги усогласиме намените, условите и висината на кредитирањето на земјоделските кредити кон условите за инвестицирање кои се бараат согласно со програмата ИПАРД.

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

Ќе им се овозможи на земјоделците средствата од субвенциите да ги користат за обезбедување на кредитите, со тоа што корисниците на кредите ќе можат побарувањето на субвенции од АФПЗРР да го приложат како обезбедување кон банките.

ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

Ќе изградиме два откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор заради нивна натамошна продажба или изнајмување во регионите каде е сконцентрирано поголемо производство на овошје или зеленчук и има сериозна…

ДУИ: Изградба на нова Општа болница во Струга

Реконструкција на објектите на ЈЗУ.  Проектот за реконструкција на објектите на јавните здравствени установи заедно со нивно снабдување со модерна опрема за здравството ќе овозможи подобрување на здравствените услуги и подобрување на…