Категорија...

Доследност

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

„Модернизирање на железничката инфраструктура Коридор 8 Кичево-Лин.  За овој проект изготвен е главниот идеен проект. Според ветувањето на ДУИ ќе започне основниот проект и физибилити студијата за изградба на железницата, проект за кого е…

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на рецепт за шестмесечна терапија кај хронично болните лица

Со воведување на рецепт за шестмесечна терапија кај хронично болните лица ќе се намали административната работа на лекарите, ќе има поголемо задоволство кај осигурениците, помала гужва кај лекарите и поефикасно пропишување на лековите.…

ВМРО-ДПМНЕ: Лекови на рецепт од 1 до 31 во месецот

Со воведувањето на централизираниот ИТ-систем во ФЗОМ, како и со интегрираниот здравствен информатички систем и електронската здравствена картичка во Р. Македонија се овозможува постепено укинување на квотите нааптеките. Со информатичкиот…

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на Е-проверки, Е-фактурирање, Е-пријавување и Е-осигурување

Централизацијата на ИТ-системот на ФЗОМ ќе овозможи електронски пријави/одјави на осигуреници, со што ќе се олесни работењето преку намалено администрирање на документација и ќе се заштеди на време и средства нафирмите и граѓаните. Носител:…

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемени девизни резерви

Девизните резерви и натаму ќе се зголемуваат како резултат на порастот на извозот и приливите од странски директни и портфолио-инвестиции, што ќе овозможи непречено да се одржува стабилноста на девизниот курс на денарот.