Категорија...

Александар Петревски

Александар Петрески: Приоритетни проекти за 2009-2013

Градоначалникот на општина Охрид, Александар Петрески, во својата изборна програма за периодот 2009-2013 година, во областа „Приоритети“ има ветено 17 (седумнаесет) проекти. Анализата на овие проекти покажува дека од нив 1 (едно) е…