Категорија...

Основаност

Utemeljenost obećanja

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Демократската Унија за Интеграција, по бројни консултации со меѓународни експерти, реномирани во оваа област, ќе се залага за измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, имено за: Промена на досегашниот…

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

Се обезбедува ново право за лице кое до 18-годишна возраст го имало статусот на дете без родители и без родителска заштита, во вид на право на парична помош за студирање во износ од 9000 денари ако користи изнајмен социјален стан, а ако не…

ДУИ: Проширување на народните куни во руралните области

Имајќи предвид дека во руралните области се далеку од користењето на народните куjни, каде што е познато дека сиромаштијата во овие региони е поизразена, Министерството за труд и социјална политика ќе преземе иницијатива за проширување на …

Никола Тодоров: Бесплатни ПАП тестови од 1 април

Бесплатни ПАП тестови за сите жени во државата. Министерството за здравство од 1 април за почеток ја повикува женската популација на возраст од 24 до 35 години, започнува скринингот за рано откривање на ракот на грлото на матката. Откако ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Доизградба на двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4

Ќе се доизгради двосистемскиот 110 kV далекувод ТС Битола 3 – ТС Битола 4, во должина од 10,50 km, инвестиција вредна 3,25 милиони евра. Со овој проект најголемите трафостаници во овој регион ќе се затворат во прстен, што ќе придонесе до…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1

Во првата половина на 2012 година ќе се заврши со реконструкција на 110 kV далековод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1, инвестиција вредна околу 1 милион евра, со што ќе се зголеми пропусната моќност на постојниот далекувод.

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

Ќе ја реализираме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Р. Македонија) – ТС Ниш (Р. Србија) во должина од 69,83 km. За оваа инвестиција обезбедени се 19,2 милиони евра и далекуводот се планира да биде пуштен во работа во…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Македонија) – ТС Елбасан…

Ќе ја започнеме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Р. Македонија) – ТС Елбасан (Р. Албанија). Должината на овој далекувод се планира да изнесува околу 90 km. Во рамките на овој проект ќе биде изградена нова 400/110…

ВМРО-ДПМНЕ: Втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово

Ќе отпочнеме со активности за изградба на втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Косово во должина од 19 km, со инвестициска вредност од околу 6 милиони евра. Реализацијата на овој проект ќе овозможи пристап до…

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за кариера

По примерот на реномираните светски образовни институции, ќе формираме Центри за кариера за информирање и професионално советување за учениците во рамки на средните училишта и универзитетите. Основната функција на центрите ќе биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Влез на нови пазари

Преку кофинансирање во износ од 5.000 евра ќе обезбедиме финансиска поддршка за компаниите за изработка на  физибилити- студии за влез на нови пазари. Целта на проектот е да се овозможи пристап за македонските компании до информации за…

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на земјоделските кредити согласно програмата ИПАРД

Ќе ги прилагодиме, односно ќе ги усогласиме намените, условите и висината на кредитирањето на земјоделските кредити кон условите за инвестицирање кои се бараат согласно со програмата ИПАРД.

ВМРО-ДПМНЕ: Овозможување субвенциите да се користат за обезбедување на кредити

Ќе им се овозможи на земјоделците средствата од субвенциите да ги користат за обезбедување на кредитите, со тоа што корисниците на кредите ќе можат побарувањето на субвенции од АФПЗРР да го приложат како обезбедување кон банките.

ВМРО-ДПМНЕ: Одделение за осудени лица во рамките на „Бардовци“

Ќе се изгради Одделение – стационар за осудени лица, во рамките на Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“, со кој ќе се обезбедат потребните услови (материјални, просторни и кадровски), за соодветен психијатриски третман на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на Казнено-поправниот дом Идризово и затворот Битола

Во рамки на Програмата на Владата на Република Македонија за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните установи, во текот на 2011 година ќе се изврши реновирање на: а) Петтото крило во…

ВМРО-ДПМНЕ: Нова зграда за Јавното обвинителство

Ќе ја завршиме изградбата на новата зграда за Јавното обвинителство во која ќе бидат сместени Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал…