Категорија...

Период 2008-2011

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии

Донесување на Закон за измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии, согласно со препораките на ГРЕКО и ОДИХР во насока на обезбедување на поголема транспарентност на сметките на политичките партии и преку…

ДУИ: Подигнување на свест и социјална одговорност за животна средина

Поттикнување на свеста и социјалната одговорност за зачувување на животната средина и зголемување на  јавната поддршка за акциите за животната средина - еколошки инвестиции;

ДУИ: Изготвување на стратегија за животна средина

Подобрување на општата состојба на животната средина, преку изготвување на сеопфатна стратегија, со посебен акцент во однос на економската профитабилност; Образложение: Министерството за животна средина во март 2009 подготви Национална…

ДУИ: Нормативна рамка за унапредување на жените во сите сфери на животот

Промоција на креирањето на нормативната рамка која се залага за унапредување на жените во сите сфери на животот. ДУИ ќе предложи, во рамките на генералните проекти, а и во партнерство со другите фактори, едукативно-образовни мерки кои ќе…

ДУИ: Соодветната застапеност на албанскиот кадар во здравството

Да продолжи да се стимулира соодветната застапеност на албанскиот кадар во здравството (загарантиран со Охридскиот договор) преку вработување во здравствените институциите.

ДУИ: Бесплатни учебници и стипендии за децата на воените инвалиди и херои

Посебно внимание ќе им посветиме на децата на воените инвалиди и херои. Ќе се креира фонд кој ќе им обезбеди бесплатни учебници и стипендии за средно и универзитетско школување.

ДУИ: Ранг листа на образовни институции

Ќе ја преиспитаме мрежата на високото образование земајќи ги како основа следниве принципи: врз основа на надворешна евалуација од институции со кредибилитет, ќе објавиме ранг-листа на институции според  квалитетите. Во согласност со тоа,…

ДУИ: Измена на Законот за народна техника

Приоритет за нас е да се смени Законот за народна техника (Закон  за поттикнување и помагање на техничката култура), со цел ориентација на ресурсите кон локалната власт,обезбедување на минимални средства за нив како стимулација и мотивација…