Категорија...

Ветувања: Децентрализација и регионален развој

ВМРО-ДПМНЕ: Географски информациски систем (ГИС)

Сите податоци на едно место, во дигитална форма заради донесување квалитетни одлуки. Со реализација на проектот регионите/општините ќе добијат комплетен дигитализиран преглед на сите подземни инсталации и систем за собирање, обработка,…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Прашај ги надлежните“

Преку Македонската телевизија еднаш неделно ќе се емитуваат дебатни контактни емисии во кои ќе бидат застапени подеднакво сите плански региони преку Општинските центри за граѓански услуги и Центрите за рамномерен регионален развој. Преку…

ВМРО-ДПМНЕ: База на податоци за децентрализација и регионален развој

Ќе креираме база на податоци која ќе ги опфаќа: сите плански документи за развој кои се донесени на национално и регионално ниво, сите лица задолжени за планирање на развојот во институциите на национално и регионално ниво, сите стручни…

ВМРО-ДПМНЕ: Локална регулаторна гилотина

Со проектот ќе се поедностават административните процедури од страна на општините за услуги што се во нивна надлежност. Во таа насока ќе им помогнеме на општините со трансфер на знаење и искуства стекнати при правење на регулаторна гилотина…

ВМРО-ДПМНЕ: Деловни инкубатори

Во рамките на центрите за регионален развој ќе поттикнеме развој и работа на бизнис инкубатори од кои очекуваме на едно место да ги соберат претпријатијата чија дејност се информатичките технологии. Понатаму тие ќе претставуваат основа за…

ДУИ: Проширување на патот Арачиново-Никуштак-Липково

За почеток ќе се изврши поправање, а потоа и реконструкција и проширување на патот. Во ветувањето се вели дека Демократската Унија за Интеграција ќе продолжи да ги фаворизира проектите од патната инфраструктура со цел да овозможи…

ДУИ: Стратегија за развој на туризмот

„Студија за развој на алтернативниот и рурален туризам. Алтернативниот туризам е многу широко поле, кој во себе вклучува неколку видови на туристички пакети. Повеќето од албанските села во Македонија, кои се простираат во регионот на…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“

Преку проектот „Старите касарни за нов развој – Владата за граѓаните“, ќе продолжиме со отстапување на цели касарни или делови од касарни и други недвижности (караули, магацински групи, деловни простории и сл.), со што ќе дадеме свој…