Категорија...

Ветувања: Електронски комуникации и радиодифузија

Владата формално го исполни Планот 3-6-9 во делот на медиумите за првите три месеци

Објавувајќи го планот за реформи во првите три месеце во медиумската сфера, Владата на Република Македонија наведе 8 точки за постапување како активности во првите три месеци од планот, за кои по проверката утврдивме дека се…

Неисполнето: Не е воспоставен ЦЕРТ-тим за управување со сајбер напади

Воспоставување на ЦЕРТ-тим во Македонија (CERT –Computer Emergency Readiness Team) кој што ќе се поврзе со светскиот систем на ЦЕРТ. Tимот ќе работи на превентинвни мерки при сајбер напади врз Македонија и ќе ја следи состојбата во…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитално радио

Воведувањето на дигитално радио (DAB) ќе овозможи следење на дигитален радиосигнал, односно сигнал со далеку подобар квалитет. Во DAB мултиплексот, кој ќе го изгради ЈП МРД освен програмите на Македонското радио, можат да се вклучат и…

ВМРО-ДПМНЕ: Дигитализација на микробрановите врски

Дигитализацијата на микробрановите врски за дистрибуција на телевизиски и радиопрограми во двата правца преку инсталирање на дигитални линкови од страна на ЈП МРД, ќе овозможи едноставна и квалитетна размена на видео и аудио информации и…