Категорија...

Неконкретно

Неконкретно ветување

ВМРО-ДПМНЕ: Соработка со Турција, Словенија и Полска

Ќе се негуваат и ќе се зацврстуваат многу добрите билатерални односи на Република Македонија со Турција и Словенија, во секоја можна област и преку редовни и блиски политички и дипломатски консултации. ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да работи и на…

ВМРО-ДПМНЕ: Широкопојасен интернет

Ќе бидат преземени иницијативи за покренување на интересот кај донаторите, приватните компании и невладиниот сектор, преку заеднички партнерства да придонесат за зголемување на степенот на Интернет-покриеност на територијата на Република…

ВМРО-ДПМНЕ: Доживотно учење во државната администрација

Воспоставување на култура за доживотно учење во државната администрација – ова опфаќа систем на континуирано градење на вештините и знаењата на вработените во текот на целиот работен век во државните институции.

ВМРО-ДПМНЕ: Управни постапки и услуги

Ќе се спроведуваат измените на Законот за општата управна постапка и Законот за организација и работа на органите на државната управа во однос на: воспоставување на правото на жалба во управна одлука во втор степен како правило и дефинирање…

ДУИ: Пакт за образование

Ќе се развие модел на образование со еднакви можности за сите етнички социјални и полови групи. За да се постигне ова, ние ќе иницираме пакт за образование, кој ќе вклучува политичарите, граѓанското општество и професионалците со ефекти што…

ВМРО-ДПМНЕ: Подигнување и одржување на одбранбената способност

Ќе продолжиме со подигнување и одржување на одбранбената способност за да може Македонската армија да ја изврши својата уставна задача - одбрана на македонската државна територија, заштита на сувереноста и независноста.

ВМРО-ДПМНЕ: Регионална даночна академија

Ќе формираме Регионална даночна академија, која ќе биде единствен центар за обуки на даночните администрации на земјите од Југоисточна Европа. Во академијата ќе се врши обука и специјализација од областа на даночната проблематика во…