ДУИ: Два дневни центри во Чаир и Липково за нега на деца со посебни потреби

Во текот на 2011 година ќе бидат отворени два дневни центри во Чаир и Липково за нега на повеќе од 30 деца со посебни потреби. [Рок: 2011]

Образложение:

Ветувањето се истражува