Предизборни ветувања

vo Tek vo Tek vo Tek vo Tek

Политички спектар

vo Tek

Неисполнети ветувања

Андреј Жерновски: Гасификација на Општина Центар

544346_560324117331196_501608774_n_941937   Гасификација на Општина Центар со што ќе се овозможат помали сметки за греење и повисоки еколошки перформанси. Гасификацијата ќе се одвива во две фази – во првата фаза ќе се приклучат поголемите потрошувачи, а во втората ќе се приклучат и колективните…

ВМРО-ДПМНЕ: Воспоставување на инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи

vmro-dpmne-logo Цел на овој проект е поголема достапност до сите информации за работата и услугите на Министерството надворешни работи, за сите засегнати граѓани и странки. Истото ќе допринесе за побрзото информирање, но и извршување на потребите на сите оние засегнати…

Ратко Димитровски: Изградба на 42 социјални станови

vmro-dpmne-logo „Ќе обезбедиме соодветни услови за почнување со изградба на станбен комплекс наменет за корисници на социјална помош. За таа цел ќе пристапиме кон инфраструктурно и комунално уредување на просторот. Во соработка со Владата на Република Македонија…

Делумно исполнети ветувања

ВМРО-ДПМНЕ: Нов SCADA/EMS систем

ВМРО-ДПМНЕ За потребите на АД МЕПСО, ќе се набави и инсталира нов SCADA/EMS систем. Системот ќе овозможи поквалитетен надзор и управување со Електроенергетскиот систем на Република Македонија во реално и проширено време со висока доверливост, сигурност и расположливост…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Македонија) – ТС Ниш (Србија)

ВМРО-ДПМНЕ Ќе ја реализираме изградбата на 400 kV интерконективен далекувод ТС Штип (Р. Македонија) – ТС Ниш (Р. Србија) во должина од 69,83 km. За оваа инвестиција обезбедени се 19,2 милиони евра и далекуводот се планира да биде пуштен во работа во 2014 година. Со изградбата на овој…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект за реконструкција на локалните патишта

ВМРО-ДПМНЕ Во рамки на проектот за локални патишта, досега завршена е реконструкцијата на 62 локални патишта во должина  од 140 км, во вкупна вредност од околу 575 милиони денари. Во тек е реконструкција на 35 локални патишта со  вкупна должина од 77,53 км во вредност од околу…
.

Исполнети ветувања

Андреј Жерновски: Субвенции за купување нов велосипед

544346_560324117331196_501608774_n_941937  Рефундирање на 30% од цената за купен нов велосипед за граѓаните на општина Центар         Образложение:   На 29 мај 2014 година Советот на Општина Центар, на предлог на градоначалникот Андреј Жерновски, ја изгласа Одлуката за доделување субвенции при…

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на законот за постапување со бесправно изградени објекти

ВМРО-ДПМНЕ Со влегувањето во сила на Законот за постапување со бесправни објекти, претстои спроведување на постапката за легализација на над 350.000 објекти или делови на објекти во Република Македонија. Со самиот закон се предвидува легализација на сите видови објекти…

ВМРО-ДПМНЕ: Усогласување на Закон за кривична постапка

ВМРО-ДПМНЕ Во периодот 2011-2013 година ќе извршиме усогласување на ЗКП со Законот за јавно обвинителство, Кривичниот законик, Законот за судовите, Законот за прекршоците и Законот за адвокатурата. [Рок: 2013]

Ветувања кои што се истражуваат

ДУИ: Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Демократска унија за интеграција мај 8, 2012 2:57 pm Published by Leave your thoughts Демократската Унија за Интеграција, по бројни консултации со меѓународни експерти, реномирани во оваа област, ќе се залага за измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, имено за: Промена на досегашниот трансфер систем…

ДУИ: Субвенционирање на потрошувачката на енергија

Демократска унија за интеграција мај 8, 2012 2:54 pm Published by Leave your thoughts Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија. Со оваа програма ќе се субвенционира потрошувачката на енергија (електрична енергија, греење со дрва, јаглен, нафта за домаќинство и за греење). Корисниците на оваа програма се повеќечлените…

ДУИ: Парична помош за студирање за деца без родители

Демократска унија за интеграција мај 8, 2012 2:51 pm Published by Leave your thoughts Се обезбедува ново право за лице кое до 18-годишна возраст го имало статусот на дете без родители и без родителска заштита, во вид на право на парична помош за студирање во износ од 9000 денари ако користи изнајмен социјален стан, а ако не користи тогаш има…