ВМРО-ДПМНЕ: Надградба на железничката станица во Скопје

Со реализацијата на овој проект се предвидува воведување на современи системи за сигнализација и за информи-рање на патниците, како и зголемена безбедност и сигурност. Исто така, со овој проект на патниците им се олеснува пристапот до…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничка пруга до Кавадарци

Со изградба на овој крак од железничката пруга Градско-Шивец кон Кавадарци во должина од 6 километри ќе се овозможи поврзување на градот Кавадарци со постојната железничка пруга. Исто така ќе се овозможи поефикасен транспорт и…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Албанија

Изградба на нова пруга од Кичево до Лин, граница со Република Албанија во должина од 70 км Заради комплетна доизградба на Коридорот 8, кој ги поврзува Црното Море, Бугарија, Македонија, Албанија и Ита-лија, потребно е да се изгради и…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Куманово – Бељаковце

Поради тоа што започнатата изградба на пругата на Коридорот 8 во 1994 година е прекината во 2004 година и истата не е во целост изградена, ниту инвестициски одржувана, делницата Куманово-Бељаковце во моментов е не-функционална, односно…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Бугарија

Со реализација на овој крупен и стратешки проект, ќе се овозможи железничко поврзување на Република Македо-нија со Република Бугарија. Со тоа ќе се изгради еден од непостојните делови на Паневропскиот коридор 8, кој го поврзува Црното Море,…

ВМРО-ДПМНЕ: Реконтрукција на железничките станици долж Коридор 10

Преку овој проект ќе се изврши рехабилитација и реконструкција на дел од постојните железнички станици долж Коридорот 10, со цел модернизација на истите и овозможување поквалитетна и побрза услуга за патниците согласно со најдобрите…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Битола – Кременица

Делницата Битола–Кременица во моментов е нефункционална, односно истата не се користи. Со реализацијата на овој проект, пругата повторно ќе се пушти во употреба, со што ќе се придонесе за подобрување на можностите за транспорт и превоз…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга во должина од 54 км од Коридор 10

Реализацијата на овој проект е прва инвестиција во последните 50 години и е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на брзината на одредени делници до максимални 120 km/h. Сегашната брзина во просек е од 40 до 50 км/ h.…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска наплата на патарини

Модернизацијата на системот на наплата на патарина се предвидува да се реализира преку воведување на интегриран систем за готовинска и безготовинска наплата на петте постојни наплатни станици на Коридор 10, како и изградба на четири нови…

ВМРО-ДПМНЕ: Патен правец од Село Џепиште до граница со Албанија

Со изградбата на овој потег во должина од 1,3 км и ширина на коловоз од 6 метри ќе се обезбеди пристап до граница со Албанија, односно ќе се создадат услови за нормално функационирање на граничниот премин Џепиште–Требиште. Овој пат ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионален пат Македонски брод – Скопје

Со изградба на делница од Коломот до мост во село Близанско во должина од 8,4 км и ширина на коловоз од 6 метри, овој регионален пат ќе се обезбеди квалитетна и континуирана патна врска на Поречието со главниот град Скопје. Вредноста на…

ВМРО-ДПМНЕ: Патен правец Скијачки центар Кожуф – Гевгелија

Оваа делница, на потег од местото Смрдлива Вода до Скијачкиот центар Кожуф во должина од 17 км и ширина на коловоз од 6 метри претставува врска помеѓу општината Гевгелија и скијачките терени на локалитетот Кожуф. Овој патен правец е од…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Радовиш – Струмица

Со изградбата на оваа делница во должина од 10 км ќе се добие целосно модернизиран асфалтен коловоз со широчина од 7,5 метри на магистралниот пат кој ги поврзува Радовиш и Струмица. Вредноста на проектот: 6,9 милиони евра, а средствата се…

ВМРО-ДПМНЕ: Пат до манастирот Трескавец

Со изградбата на овој потег во должина од околу 7,5 км и ширина на коловоз од 6 метри ќе се обезбеди непречен пристап кон црковно-туристичкиот локалитет Трескавец од градот Прилеп преку Варош и Горно Село. Вредност на проектот се проценува…

ВМРО-ДПМНЕ: Поврзување од Битола до Гевгелија

Со овој проект ќе се овозможи непрекинато патно поврзување на потегот од Битола до Гевгелија, развој на мариовскиот регион и поврзување на пелагонискиот со вардарскиот регион преку јужниот дел на државата.  Вредноста на проектотсе проценува…

ВМРО-ДПМНЕ: Регионален пат од Скопје до Сончев Град

Со изградбата на новиот патен правец за Сончев Град, кој е во должина од 2,5 км ќе се овозможи директно поврзување на централното градско подрачје на Скопје со новопланираната населба Сончев Град. Патната врска ќе се обезбеди со изградба на…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на регионален пат Свети Николе – Пробиштип

Со изградбата и реконструкцијата на оваа делница ќе се обезбеди поврзување на повеќе населени места со градовите Свети Николе и Пробиштип и тоа: Немањица, Ранчинци, Мечкуевци, Куково, Пуздерци, Зрапинци, Петршино и Неокази. Изработката на…

ВМРО-ДПМНЕ: Изградба на регионален пат од Кичево до Дебар преку Извор

Со изградбата и со реконструкцијата на регионалниот пат од Бошков Мост до Извор, кој е во должина од околу 30 км, ќе се овозможи ново поврзување на Дебар и Кичево, со што ќе се скрати должината од 117 км на 53 км. Ќе се подобри и ќе се…