ВМРО-ДПМНЕ: Интернет клубови

Во периодот 2011-2015 ќе продолжиме со отворање на нови 8 Интернет-клубови во: Демир Хисар, Велес, Делчево, Струмица, Берово, Пробиштип, Валандово и Струга. Носител: Министерството за информатичко општество и администрација. Буџет: 100.000…

ВМРО-ДПМНЕ: Управување со ресурсите (ERP)

Со воспоставениот електронски систем за управување со ресурсите во државните институции ќе се овозможи целосно интегрирано електронско работење со цел подобрување на севкупните перформанси на институциите. Ќе се воспостави комплетен…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронски систем за управување со знаењето

Согласно со светските корпоративни и владини практики, ќе биде развиен систем за управување со учењето (Learning Management System) за јавната администрација. Овој систем ќе претставува основа за континуирано зголемување на знаењата на…

ВМРО-ДПМНЕ: М-Влада

Во рамките на овој проект ќе се направат имплементации на е-Влада услугите за популарните мобилни платформи како што се за АјФон, Блекбери или Андроид  -платформи. Со ова електронските услуги ќе се направат достапни во секое време и на…

ВМРО-ДПМНЕ: Отворени податоци (OpenData)

Идејата на проектот за отворени податоци (OpenData) е објавување на јавните податоци и информации во необработен, компјутерски искористлив формат. Иновацијата и современоста кои овој систем ги воведува, ќе ѝ овозможат на Македонија да биде…

ВМРО-ДПМНЕ: Нови електронски услуги

Во следниот период предвидуваме и воведување на нови електронски услуги: Даноци за физички лица - Можност за електронско поднесување на даночни пријави за физички лица; Електронска дојава во полиција - Создавање услови стандардната…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Катастар

Воспоставување на целосен електронски катастарски информациски систем како интегриран и единствен систем во Република Македонија кој овозможува пријавување, обработка, дистрибуција и пристап до ажурни податоци од катастарот на недвижностите…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Трезор

Воспоставување целосен e-трезор, односно електронско внесување на платни налози од страна на буџетските корисници и испраќање на електронски изводи кои ќе може автоматски да се прокнижат во нивните книговодствени системи. Носител:…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско плаќање на административни такси

Овозможување граѓаните да можат освен на досегашниот начин, да ги платат административните такси и преку мобилен телефон или со платежни картички преку Интернет. Носител: Министерството за информатичко општество и администрација. Буџет:…

ВМРО-ДПМНЕ: ИТ-стандарди во државните институции

Утврдување на сигурносни мерки и препораки за заштита и развој на ИТ- системи, чија примена ќе биде задолжителна од страна на државните институции. Носител: Министерството за информатичко општество и администрација. Буџет: 25.000 евра.

ВМРО-ДПМНЕ: Информациска безбедност

Донесување на законско решение за мерки и стандарди на информациска безбедност, со кои ќе се утврдат минималните критериуми за заштита на класифицирани и некласифицирани податоци во информациските системи во Република Македонија. Носител:…

ВМРО-ДПМНЕ: Управување на односите со граѓаните

Доставување услуги на граѓаните на ефективен и ефикасен начин кои ќе бидат целосно приспособени на нивните потреби. Јавната администрација ќе нуди квалитетни услуги на граѓаните, при што тие ќе имаат можност да изберат како, кога и каде ќе…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Демократија

Креирање веб-портал за учество на граѓаните при градењето на јавни политики, кој ќе овозможи примена на информациско–комуникациските технологии во подобрување на демократските процеси во земјата. Носител: Министерството за информатичко…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Документи

Проектот подразбира воведување на систем каде што граѓаните ќе можат преку Интернет со користење на електронски потпис да ги добијат документите од држaвните институции, без да посетуваат шалтери и канцеларии. Носител: Министерството за…

ВМРО-ДПМНЕ: Интероперабилност

Со овој проект се воспоставува рбетниот систем на комуникација на државните институции. Со ова решение институциите нема повеќе да собираат информации од граѓаните, коишто ги поседуваат веќе други институции, со што ќе се редуцира…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за издавање дигитални сертификати

Воспоставување систем преку кој ќе се издаваат дигитални сертификати на јавната администрација. Ќе биде формирано доверливо трето тело кое ќе ги задоволи сигурносните барања на јавната администрација и ќе функционира под меѓународно…

ВМРО-ДПМНЕ: Систем за управување на документи

Развивање на интегриран е-Владин систем за управување со документи преку кој ќе се овозможи процесирањето на документи да биде 100% електронско. Системот ќе биде позициониран како е-владин р’бет, кој ќе ги вклучи сите релевантни институции.…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-Избори

Воведување на систем каде што на наредните парламентарни, локални или претседателски избори, доколку се постигне политички договор, граѓаните ќе можат да го остварат своето право на глас преку Интернет со користење на електронски дигитален…