ВМРО-ДПМНЕ: Наградување на државните службеници

Воспоставување на модел за наградување и мотивација на државните службеници базиран на резултатите од работењето. Овој модел опфаќа користење на парични и непарични стимуланси за наградување и мотивација во работењето.

ВМРО-ДПМНЕ: Доживотно учење во државната администрација

Воспоставување на култура за доживотно учење во државната администрација – ова опфаќа систем на континуирано градење на вештините и знаењата на вработените во текот на целиот работен век во државните институции.

ВМРО-ДПМНЕ: Менаџерски тимови во состав на кабинетите на министрите

Воведување на можност за функционирање на посебни менаџерски тимови во состав на кабинетите на министрите, со однапред дефиниран буџет. Оваа мерка опфаќа креирање на менаџерски тимови кои нема да бидат државни службеници, туку стручни лица…

ВМРО-ДПМНЕ: ECDL-обуки и сертификација за државната администрација

Оваа мерка опфаќа сертифицирање на државната администрација со сертификатот European Computer Driving Licence (ECDL). Целта на мерката е да им се обезбедат поквалитетни ИКТ-вештини на државните службеници кои се поврзани со нивната…

ВМРО-ДПМНЕ: Трансферирање и примена на стекнатото знаење

Воведување на систем за задолжително трансферирање и примена на стекнатото знаење од учесниците на меѓународни обуки, семинари и конференции, на останати јавни службеници од истата институција.

ВМРО-ДПМНЕ: Трансформирање на вработувањата на државните службеници

Трансформирање на вработувањата на определено време во вработувања на неопределено време т.е. државни службеници, во сите институции и случаи каде постои оправданост и потреба за тие работни места.

ВМРО-ДПМНЕ: Систем на плати за јавниот сектор

Реформа на системот на плати за јавниот сектор. Донесување и примена на нов Закон за плати во јавниот сектор, со прецизно дефинирање на системот на плати, коефициентите за сложеност на работните места, начинот на унапредување и зголемување…

ВМРО-ДПМНЕ: „Топ-менаџмент“

Воведување „Топ-менаџмент“ во системот на јавна администрација. Изготвување на стратегија за обука на највисоко раководно ниво, каде што сите функционери од државните институции редовно ќе посетуваат обуки од поглавјето за финансиско…

ВМРО-ДПМНЕ: Стратешко планирање

Ги предвидуваме следните мерки и активности: Подобрување на квалитетот на подготовка на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија преку воведување на писмени процедури за изготвување на годишна програма за работа во…

ВМРО-ДПМНЕ: Граѓански дневник

Во секоја институција ќе се воведат пунктови каде што граѓанинот ќе го искаже своето позитивно или негативно мислење за функционирањето на институциите, а Министерството за информатичко општетво ќе прави месечна анализа и ќе ја информира…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект 15-111

Воведување на единствен телефонски број за односи со граѓаните, а во однос со административните постапки во институциите. Граѓаните нема да мора повеќе да бараат која државна институција е одговорна за потребната услуга, туку преку овој…

ВМРО-ДПМНЕ: Е-потсетник

Воведување на систем со ИТ-поддршка за известување на граѓаните преку СМС, или електронска пошта кога им се наближува истекувањето на нивната патна исправа, лична карта, возачка дозвола, регистрација на возилото или останатите документи што…

ВМРО-ДПМНЕ: Влада 2.0

Овој проект опфаќа понатамошен развој на системот за интероперабилност, каде што сите 138 документи и 60 услуги што ги издаваат државните институции за потребите на граѓаните ќе бидат достапни преку Интернет. Со користење на дигитален…

ВМРО-ДПМНЕ: Барометар на квалитет

Воведување на „барометар за квалитет“ со ИТ-поддршка – систем за постојано мерење на задоволството на корисниците од административните услуги, преку кој ќе се оценуваат самите институции во однос на задоволството од граѓаните при издавањето…